Przepisy

21 września 2013 Artykuły  No comments

Przepisy art. 16 ust. 3 Ustawy przewidują także, iż „minister kierujący działem administracji rządowej może, w drodze zarządzenia, wskazać spośród podległych jemu jednostek organi-zacyjnych lub przez niego nadzorowanych, zamawiającego, który będzie właściwy do prze-prowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz tych jednostek, a także polecić tym jednostkom nabywanie określonych rodzajów zamówień od wskazanego albo centralnego zamawiającego lub od wykonawców wybranych przez wskazanego albo centralnego zamawiającego oraz polecić udzielanie zamówień na podstawie umowy ramowej zawartej przez wskazanego albo centralnego zamawiającego”. Także i „organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może wyznaczyć spośród podległych samorządowych jednostek organizacyjnych jednostkę organizacyjną właściwą do przeprowadzenia postępowania

i udzielenia zamówienia na rzecz tych jednostek (art. 16 ust. 4) Ustawy. Przepisy art. 16 ust. 1 Ustawy przewidują także możliwość przeprowadzenie postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego przez zamawiającego wyznaczonego spośród wielu zamawiających zainteresowanych tego typu działaniem. Wybór zamawiającego odbywa się bez użycia środków administracyjnych, które stosować mogą organy administracji publicznej. Oznacza to, że samodzielnie powstała grupa zamawiających może wspólnie przeprowadzić postępowanie i udzielić zamówienia, wyznaczając spośród siebie zamawiającego upoważ-nionego do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz. Tak wyznaczony zamawiający działał będzie jako pełnomocnik pozostałych zama-wiających udzielających zamówienia wspólnego. Mamy wiec tu do czynienia z formą poro-zumienia zawartego pomiędzy równorzędnymi podmiotami, celem udzielenia zamówienia w nieco innych warunkach, niż gdyby udzielane ono było przez wszystkich uczestników po-rozumienia (zamawiających) z osobna. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że pełnomoc-nikiem zamawiających występujących wspólnie może być wyłącznie podmiot zamawiający w rozumieniu art. 3 Ustawy (jednostki zobowiązane do stosowania przepisów ustawy) i to taki, dla którego celem przystąpienia do wspólnej procedury jest udzielenie zamówienia wspólnego, a nie odpłatne wykonywanie czynności pełnomocnika .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>