Przedstawienie stanowiska

20 września 2013 Artykuły  No comments

Kontynuując rozważania na temat instytucji związania ofertą warto też podkreślić, że termin ten niewątpliwie odnosi się wyłącznie do treści oferty, a więc będzie miał zastosowanie do tych trybów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, gdzie mamy do czynienia z ofertą sensu stricte. Biorąc pod uwagę powyższe, termin związania ofertą nie będzie miał zastosowania do trybu zamówienia z wolnej ręki, w którym zamawiający negocjuje warunki realizacji zamówienia z jednym wykonawcą i po ich zakończeniu udziela temu wykonawcy za-mówienia publicznego (art. 66 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). Termin związania ofertą odnoszący się do samej treści oferty składanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie będzie miał zastosowania w odniesieniu do wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, które służąc wstępnej, podmiotowej kwalifikacji wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, poprzedzają złożenie ofert w trybach wieloetapowych (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, czy też licytacja elektroniczna).

Przedstawienie stanowiska o związaniu się swoją ofertą przez wykonawcę stanowi jego do-browolne oświadczenie woli składane zamawiającemu w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W tym zakresie powinny mieć zastosowanie reguły odnoszące się do oświadczeń woli, uregulowane w przepisach Kodeksu cywilnego (art. 60 i następne) , do których to przepisów, w sytuacjach nieuregulowanych w ustawie Prawo zamówień publicznych, odsyła art. 14 tej ustawy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>