Przedsiębiorstwo tworzy swój obraz

9 marca 2014 Artykuły  No comments

Przedsiębiorstwo tworzy swój obraz nie tylko wśród konsumentów, lecz także przedstawicieli władz, środków masowego przekazu, akcjonariuszy, banków itp., a więc tych wszystkich, od których bezpośrednio lub pośrednio zależy w jakiś sposób jego powodzenie. Należy podkreślić, że wyobrażenie o przedsiębiorstwie kreują nie tylko reklamowe czy propagandowe akcje, lecz także różne zdarzenia i obserwacje. Na opinii agencji turystycznej waży więc lokalizacja i wystrój biura, nowoczesność autokarów, kultura obsługi klientów, stroje personelu, sprawność organizowania konferencji prasowych itp. Jak z powyższego wynika, pewne działania promocyjne odnoszą się bezpośrednio do konsumentów, inne nakierowane są raczej na pośredników, a jeszcze inne, głównie na osoby lub instytucje kształtujące opinię społeczną.

W większości wypadków o wyborze celu i ustaleniu właściwej kompozycji elementów oraz intensywności promocji rozstrzygają:

– krótko- i długofalowe cele przedsiębiorstwa,

– miejsce promocji w kompozycji marketingu (marketing-mix),

– rodzaj produktu,

– charakter popytu na dany produkt,

– adresat akcji,

– aktualna i spodziewana konkurencja,

– koszt poszczególnych działań.

System promocji składa się z wielu elementów. Generalnie wyróżnia się w nim cztery główne człony, a mianowicie: reklamę, propagandę gospodarczą, promocję sprzedaży (sales promotion) oraz sprzedaż osobistą. Każda z tych dziedzin promocji posługuje się różnymi środkami o złożonych strukturach i rozmaitym przeznaczeniu. Ogół środków stanowi swoistą kompozycję, określoną mianem promocyjnej mieszanki (promo- tion-mix).

Akcje promocyjne mogą być realizowane samodzielnie przez sprze-dawców turystycznego produktu lub zlecane firmom specjalistycznym. Dotyczy to zwłaszcza reklamy, która w krajach rozwiniętych stała się odrębną dziedziną aktywności gospodarczej. Specjalistyczne agencje re-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>