Przedsiębiorstwa obsługujące turystów

24 marca 2014 Artykuły  No comments

Przedsiębiorstwa obsługujące turystów przyjmują różne profile asor-tymentowe, co wiąże się z ich zasobami kapitałowymi. Wśród wielkich firm daje się zauważyć silną tendencję do poszerzania zakresu specjalizacji. Jest to pochodna kompleksowości popytu turystycznego i ewolucji koncepcji zysku. Odchodzenie od koncepcji „zysku branżowego” (uzyskiwanego ze sprzedaży poszczególnych usług) na rzecz „zysku globalnego”, przy zróżnicowanej stopie zysku, osiąganego w różnych branżach w warunkach rozmaitej koniunktury, pozwala maksymalizować jego łączną masę. Rozszerzając profil swojej działalności, przedsiębiorstwa zwiększają zdolność strategicznego manewru i ograniczają ryzyko związane z wąską specjalizacją. Dzięki globalnej wizji można z większą skutecznością prowadzić walkę konkurencyjną niż angażując środki w jakiś jeden jedyny sektor.

Wielka firma o szerokim profilu stwarza możliwość wszechstronnego planowania rozwoju. Niektóre segmenty rynku turystycznego bywają do tego stopnia nasycone lub są terenem tak zaciętej walki konkurencyjnej, że stają się mało zyskowne. Dlatego wiele przedsiębiorstw nie chce lokować kapitałów w jednej już eksploatowanej dziedzinie. Unika się zwłaszcza inwestowania w dziedziny „schyłkowe”, preferując sektory rozwojowe. Licznych przykładów takiej polityki dostarczają towarzystwa kolejowe i żeglugowe, lokujące kapitały w lotnictwie, hotelarstwie i turystycznych agencjach. Poważna liczba linii lotniczych prowadzi własne agencje podróżnicze oferując szeroki asortyment turystycznych usług . Z racji finansowej potęgi, wielka firma „może kierować rynkiem, na którym dysponuje tylko ograniczonym udziałem, ponieważ jedną z jej broni jest właśnie posiadanie środków na zwiększenie – jeśli zajdzie potrzeba – swego udziału na danym rynku” . Najłatwiejszą drogą do poszerzenia działalności o nowe segmenty rynku jest wchłonięcie innych przedsiębiorstw, które mają tam ugruntowaną pozycję. Zachodząca na rynku turystycznym koncentracja jest więc zarówno wynikiem fuzji przedsiębiorstw, jak i tworzeniem od podstaw nowych obiektów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>