PRZEDŁUŻANIE TERMINU ZWIĄZANIA 0FEIRTĄ

4 sierpnia 2013 Artykuły  No comments

Ustawa Prawo zamówień publicznych reguluje w sposób ścisły także zasady przedłużania ter-minu związania ofertą. Ustawodawca przewidział, że przedłużenie terminu związania ofertą może nastąpić w dwojaki sposób – w zależności od tego, kto jest inicjatorem dokonania tej czynności – tj. alternatywnie samodzielnie przez wykonawcę lub przez wykonawcę na wniosek zamawiającego (art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). Ustawa w zależności od tego, w jaki sposób następuje przedłużenie terminu związania ofertą przewiduje dodatkowe warunki i obostrzenia dla dokonania tej czynności. Te dodatkowe warunki ustawa wiąże z przedłużeniem terminu związania ofertą na wniosek zamawiającego. W takiej sytuacji art. 85 ust. 2 ustawy przewiduje trzy istotne warunki skuteczności dokonania czynności przedłużenia terminu związania ofertą przez wykonawcę. Po pierwsze na wniosek zamawiającego dopuszczalne jest przedłużenie terminu związania ofertą wyłącznie raz w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Po drugie przedłużenie terminu w takiej sytuacji możliwe jest maksymalnie o okres 60 dni. I wreszcie po trzecie w przepisie tym ustanowiono zamawiającemu określony czas na zwrócenie się do wykonawcy o przedłużenie terminu zwią-zania ofertą – może to nastąpić nie później niż 3 dni przed upływem terminu związania ofertą.

Przepisy ustawy nie przewidują żadnych obwarowań dla samodzielnego przedłużenia terminu związania ofertą przez wykonawcę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>