PROJEKT UNIJNY A ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

9 czerwca 2013 Artykuły  No comments

Jak dobrze wiedzą beneficjenci funduszy unijnych, samo uzyskanie dotacji i możliwość roz-poczęcia realizacji projektu, stanowi jedynie część sukcesu. Projekt unijny należy bowiem zrealizować zgodnie z przepisami prawa, wytycznymi dla danego programu operacyjnego oraz klauzulami zawartymi w umowie o dofinansowaniu. Każdy wydatek dokonywany przez beneficjenta będzie kontrolowany, aż do zakończenia realizacji projektu. Następnie należy zapewnić trwałość projektu. Dopiero wtedy, gdy beneficjent przejdzie przez wszystkie kon-trole, można mówić o sukcesie. Jak się jednak okazuje zamówienia publiczne, same w sobie, stanowią bardzo istotną i problematyczną część realizacji projektów unijnych. Wiele badań wskazuje, że do kategorii najczęstszych błędów popełnianych w trakcie realizacji projektu, na-leży właśnie niewłaściwe stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych . Konse-kwencją błędów w trakcie udzielania zamówień publicznych jest – w większości przypadków

– uznawanie wydatków ponoszonych w trakcie procedur przetargowych za niekwalifikowalne, bądź nakładanie korekt finansowych na beneficjenta. Dzieje się tak, ponieważ wydatki związane z realizacją projektu unijnego są kwalifikowalne jedynie wtedy, gdy są zgodne z horyzontalnymi politykami Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie: równości mężczyzn

i kobiet oraz niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, konkurencji, środowiska, społe-czeństwa informacyjnego oraz, last but not least, zamówień publicznych . Zamówienia pub-liczne mają zapewnić efektywność wydatkowania środków unijnych, zgodnie z zasadą,,value for money”, z zachowaniem zasad konkurencyjności, jawności i transparentności procedur, równego traktowania stron, etc. Innymi słowy mówiąc: stosowanie procedur przetargowych zgodnych z unijnym systemem zamówień publicznych kreuje domniemanie wydatkowania środków, które otrzymuje beneficjent projektu, w sposób uczciwy i otwarty na konkurencję w ramach rynku wewnętrznego Unii Europejskiej .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>