Prezes Rady Ministrów

10 kwietnia 2013 Artykuły  No comments

Przepisy art. 15a Ustawy przewidują możliwość, powołania instytucji centralnego zamawia-jącego. Stanowią one, że „centralny zamawiający może przygotowywać i przeprowadzać po-stępowania o udzielenie zamówienia, udzielać zamówień lub zawierać umowy ramowe na potrzeby zamawiających z administracji rządowej, jeżeli zamówienie jest związane z działal-nością więcej niż jednego zamawiającego”. Centralny zamawiający może także dokonywać czynności, również na potrzeby innych zamawiających. Centralnego zamawiającego może wskazać Prezes Rady Ministrów spośród organów administracji rządowej lub jednostek orga-

nizacyjnych podległych tym organom lub przez nie nadzorowanych. Prezes Rady Ministrów, wskazując centralnego zamawiającego, może, w drodze zarządzenia, polecić zamawiającym z administracji rządowej nabywanie określonych rodzajów zamówień od centralnego zama-wiającego lub od wykonawców wybranych przez centralnego zamawiającego oraz udzielanie zamówień na podstawie umowy ramowej zawartej przez centralnego zamawiającego, a także określić zakres informacji przekazywanych centralnemu zamawiającemu przez tych zamawiających, niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oraz sposób współdziałania z centralnym zamawiającym.

Oczywiście w stosunku do centralnego zamawiającego stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy dotyczące zamawiającego. Wyjątek przewidziany jest w przepisie art. 4 pkt 11 Ustawy. Stanowi on jednoznacznie, iż przepisów Ustawy nie stosuje się do „nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych od centralnego zamawiającego lub od wykonawców wybranych przez centralnego zamawiającego”. Przepis ten zapewnia możliwość skutecznego działania centralnego zamawiającego, i zwalnia centralnego zamawiającego i zamawiającego z konieczności stosowania wszystkich wymaganych przepisami Ustawy procedur w zakresie zamówień publicznych , czyniąc relacje pomiędzy tymi podmiotami w procesie udzielania zlecenia i jego realizacji w pełni racjonalnymi. Nie powinno być problemów z nabywaniem dostaw, usług lub robót budowlanych przez zamawiającego od centralnego zamawiającego lub wskazanego przez niego wykonawcy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>