Prawa administracyjne

25 września 2013 Artykuły  No comments

prawa administracyjnego nadal brakuje ogólnej regulacji umów administracyjnych, a także dyskusyjne są same powody, dla których należałoby zrezygnować z cywilnoprawnej zasady autonomii woli i równorzędności stron na rzecz swoistego władztwa administracyjnego, wykonywanego nawet z uwzględnieniem woli strony analizowanego stosunku prawnego. W praktyce dominuje zatem przekonanie o cywilnoprawnej naturze umowy o dofinansowanie kosztów realizacji projektu.

Należy zwrócić uwagę, iż na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych operowano wyraźnie konstrukcją dotacji rozwojowej (art. 209 d.u.f.p.), a więc instrumentem bliższym administracyjnej aparaturze pojęciowej. Mimo tego, również pojawiały się wątpliwości w zakresie charakteru prawnego umowy

o dofinansowanie. Możnaby zatem przyjąć, iż posłużenie się przez nową u.f.p. po prostu po-jęciem „umowy” było niejako próbą usunięcia przyczyny wątpliwości interpretacyjnych na korzyść właśnie umowy cywilnoprawnej. Zaś R. Szostak przyczyn obecnego „niezdecydo-wanego” stanu normatywnego upatruje w przejściowej „ucieczce” władzy publicznej przed konsekwencjami wynikającymi zwłaszcza z jednoznacznych podstaw zaskarżania uchybień instytucji zarządzających (pośredniczących), odpowiedzialnych za gospodarowanie środkami europejskimi, do sądu powszechnego albo sądu administracyjnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>