Poza sferą środków masowego przekazu

9 marca 2014 Artykuły  No comments

Poza sferą środków masowego przekazu przedsiębiorstwa oraz instytucje, nie będące przedsiębiorstwami, ale uczestniczące w organizowaniu turystyki, mogą stosować także inne formy propagandowe.

Do bardziej popularnych należą: – uczestnictwo w giełdach i targach turystycznych, – sponsorowanie wycieczek i wypoczynku dzieci i młodzieży, – finansowanie sportowych i badawczych wypraw w trudno dostępne rejony świata,

– sponsorowanie konferencji i seminariów poświęconych rozwojowi turystyki w pewnych rejonach,

– pokazy turystycznych filmów i przezroczy,

– organizowanie wystaw fotografii turystycznej,

– produkcja koszulek, toreb, wisiorków, długopisów i innych drobnych przedmiotów propagujących poszczególne firmy, miejscowości i regiony.

Niektóre z wymienionych form są nie tylko sposobami propagowania przedsiębiorstwa, lecz także narzędziami reklamy, a nawet akwizycji (np. giełdy i targi). Ale chociaż formy i instrumenty kształtowania stosunków z otoczeniem są pod wieloma względami zbliżone do reklamy, skuteczności i efektywności obu tych form komunikacji z rynkiem nie można utożsamiać. Odnosi się to szczególnie do form propagandy wykorzystującej środki masowego przekazu.

Pierwsza różnica polega na tym, że możliwości sterowania sferą public relation są w porównaniu z reklamą znacznie mniejsze. Nawiązując kontakty z prasą czy telewizją przedsiębiorstwa czy miejscowe władze turystyczne mogą jedynie liczyć na pozytywne reakcje, ale nie mogą ich żądać. Nie wolno więc np. oczekiwać, że usterki i niedociągnięcia dostrzeżone w czasie zwiedzania nowego ośrodka wypoczynkowego lub inauguracji lotniczego połączenia zostaną przez zaproszonych dziennikarzy przemilczane. Krytyczne reportaże na ten temat mogą na dłuższy czas ukształtować negatywny obraz firmy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>