POWIĄZANIE KONSTRUKCJI ODWOŁAŃ

23 listopada 2013 Artykuły  No comments

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opiera się zatem na działaniu złożonym administracji publicznej, co wyraźnie zostało podkreślone w art. 2 pkt 7a Pzp Z jednej strony mamy bowiem do czynienia z wyborem najkorzystniejszej oferty w formie aktu administra-cyjnego, a z drugiej strony pojawia się dalej zamówienie publiczne w formie umowy. Wobec tego umowa w sprawie zamówienia publicznego została prawnie zdeterminowana wyborem najkorzystniejszej oferty. W prawie administracyjnym pojawia się stosunkowo często sytuacja, gdy akt administracyjny wyznacza pole do zawarcia umowy, co dotyczy również typowej umowy cywilnej . Właściwie mamy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego cały ciąg działań organów administracji publicznej zanim dojdzie do zawarcia umowy, który wszczynany jest w drodze: publicznego ogłoszenia, przesłania zaproszenia do składania ofert lub przesłania zaproszenia do negocjacji .0 ile więc zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego opiera się na stosunku materialnym, który cechuje się aktualnie równorzędnoś- cią podmiotów, to wybór najkorzystniejszej oferty rodzi stosunek proceduralny, jaki znamionuje brak równorzędności podmiotów.

W tym miejscu wypada podkreślić, że odwołanie przysługuje właśnie od wyboru najkorzyst-niejszej oferty, czyli aktu administracyjnego rozstrzygającego władczo co do istoty postępo-wanie o udzielenie zamówienia publicznego, na bardzo ogólnie sformułowanej podstawie w art. 180 ust. 1 Pzp Analogicznie zresztą jak dotyczy to wszelkich innych czynności zama-wiającego, podjętych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do których zamawiający jest zobowiązany. Dalej chodzi więc o wszystkie inne czynności zamawiającego, które nie mogą władczo rozstrzygać o postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego odnośnie jego istoty, choćby nawet nie wynikały wprost z przepisów prawa. Ale warto jeszcze przypomnieć, że w tak zwanych dyrektywach „odwoławczych” mówi się bardzo ogólnikowo o „decyzjach” zamawiającego. Bez wątpienia „decyzjami” będą zatem zarówno decyzje sensu stricto, rozstrzygające postępowanie przetar-gowe w całości lub w części co do jego istoty – przykładowo decyzja o wykluczeniu oferenta czy też o wyborze oferty i przyznaniu zamówienia publicznego, jak również wszystkie inne czynności lub zaniechania zamawiającego nie rozstrzygające co do istoty – przykładowo nie-prawidłowe sformułowania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia czy też w ogłoszeniu . Nie ma przy tym znaczenia forma czy treść takiej „decyzji”, ani tym bardziej moment jej przyjęcia . Z punktu widzenia tak zwanych dyrektyw „odwoławczych” wolno więc mówić o prawnych formach działania administracji publicznej, które nie muszą jedynie władczo rozstrzygać postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>