Potencjał reprezentowany przez przedsiębiorców

23 marca 2013 Artykuły  No comments

o swobodzie działalności gospodarczej wskazuje się wyraźnie, iż „Państwo stwarza, z posza-nowaniem zasad równości i konkurencji, korzystne warunki dla funkcjonowania i rozwoju mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, także poprzez inicjowanie zmian stanu prawnego”. Tym samym więc udzielanie zamówień publicznych, na które przeznacza się znaczne kwoty środków publicznych, w tym też pochodzących z funduszy europejskich, wymaga takiej organizacji, która stwarzałaby szanse na udział w nich grupy mikroprzedsię-biorców, małych i średnich przedsiębiorców.

Potencjał reprezentowany przez przedsiębiorców zaliczanych do grupy mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, pojedynczo nie jest konkurencyjny w stosunku do dużych przedsiębiorców. Natomiast w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i w sytuacji udzielenia takiego zamówienia wszyscy wykonawcy traktowani być powinni jednakowo niezależnie od posiadanego przez siebie potencjału gospodarczego czy statusu prawnego. Przepisy samej Ustawy, podobnie jak i odpowiednie uregulowania unijne, nie przewidują zastosowania żadnych form preferencji, które związane byłyby z wielkością wykonawcy czy reprezentowanym przez niego potencjałem gospodarczym. Biorąc pod uwagę skalę jednostkową udzielanych zamówień, to niewątpliwie mały potencjał wykonawczy jednostek sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w wielu przypadkach staje się nieusuwalną prze-szkodą w możliwości samodzielnego uzyskaniu zamówienia publicznego przez te jednostki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>