Pojęcie skuteczności

9 lipca 2013 Artykuły  No comments

Pojęcie skuteczności postępowania odwoławczego jest dzisiaj uznawane za pojęcie prawne. W procedurze zamówień publicznych wymienia się je wprost na gruncie tak zwanych dyrektyw „odwoławczych” . Przed wszystkim mówi się o skuteczności postępowania odwoławczego w kontekście zarazem skuteczności szeroko rozumianej kontroli i wyodrębnienia zasady sku-teczności. Skuteczność kontroli w tym wypadku oznacza, że obiektywne (prowadzone przez niezależne organy), postępowanie odwoławcze (kontrolne), prowadzone możliwie szybko, z inicjatywy każdego z zainteresowanych podmiotów, umożliwi skuteczne (wiążące) korygowanie nielegalnych decyzji zamawiającego, zasadniczo jeszcze w trakcie trwania procedury przetargowej, doprowadzając do przywrócenia stanu zgodnego z prawem (udzielania zamówienia oferentowi, którego oferta, zgodnie z przepisami, powinna być wybrana) . Na-tomiast zasada skuteczności postępowania odwoławczego w zamówieniach publicznych wynika z jego istoty i determinuje jego budowę, obok równolegle wyodrębnionej zasady szybkości postępowania odwoławczego . Oczywiście pojęcie skuteczności postępowania odwoławczego z tak zwanych dyrektyw „odwoławczych” ma zastosowanie w zamówieniach publicznych przy naruszeniu prawa unijnego lub naruszeniu regulacji krajowych implementujących prawo unijne .

Lecz fundamentalne błędy konstrukcyjne postępowania odwoławczego w procedurze za-mówień publicznych wykluczają satysfakcjonujący poziom jego skuteczności . Na samym początku wydaje się konieczne podkreślenie, że nie został tutaj wyraźnie określony charakter prawny postępowania odwoławczego. Innymi słowy nie przesądzono bezpośrednio w regulacji prawnej zamówień publicznych o jego charakterze administracyjnym lub cywilnym. Dodatkowo ujawnia się ogromne zamieszanie terminologiczne na skutek przemieszania się języka prawa administracyjnego i języka prawa cywilnego. Chociaż pierwotne przyczyny tego zamieszania terminologicznego tkwią w prawie materialnym, gdy chodzi zwłaszcza

o samo pojęcie zamówienia publicznego, to jednak z całą mocą ujawnia się ono w prawie proceduralnym. Główne pojęcia zostały bowiem zaczerpnięte z terminologii postępowaniu administracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnego, podczas gdy postępowanie odwoławcze próbowano następnie ubrać w gorset przepisów właściwych dla postępowania cywilnego . Taka operacja musiała oczywiście skończyć się niepowodzeniem, które obciąża przede wszystkim ustawodawcę, ale ostatecznie winnych trzeba szukać wśród cy- wilistycznych środowisk opiniotwórczych, gdyż lansują wyłącznie im bliską koncepcję zamówień publicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>