POJĘCIE SKUTECZNOŚCI POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

4 kwietnia 2013 Artykuły  No comments

Zagadnienie uznania zamówień publicznych jako instrumentu sprawnego wykorzystania środków unijnych wymaga opracowania w szerokim kontekście badawczym. Oczywiście sprawność jest głównym kryterium oceny działania administracji publicznej w zamówieniach publicznych. Sprawność administracji publicznej sprowadza się tutaj do realizacji jej zadań w sposób skuteczny, przez osiąganie celów wyznaczonych w regulacji prawnej, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi . Tak ujmowana sprawność syntetyzuje zatem sferę prakseologii (skuteczność), prawa (legalność) oraz aksjologii (społeczne aspiracje) . Z całą pewnością należy też sprawność odróżniać od korzystności i ekonomiczności. Niewątpliwie korzystność oznacza bowiem przewagę efektów nad nakładami, zaś ekonomiczność określa jedynie stosunek pomiędzy nakładami a ubytkami, w którym nabytki są większe od ubytków . Wobec tego sprawność administracji publicznej w zamówieniach publicznych można indywidualnie oceniać przez skuteczność, także na gruncie wyznaczonej regulacji prawnej, dla osiągnięcia sprawiedliwości proceduralnej. W rezultacie chodzi o poprawne ustanowienie procedury za-mówień publicznych, którą mają stosować organy administracji publicznej, dzięki czemu ma być zagwarantowana co najmniej sprawiedliwość formalna. Bardzo ważnym punktem odnie-sienia staje się wówczas postępowanie odwoławcze w zamówieniach publicznych, zresztą nie tylko przy wykorzystaniu środków unijnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>