POJĘCIE, ROLA ! STRUKTURA PROMOCJI

19 lutego 2014 Artykuły  No comments

Aby odnieść sukces na rynku, przedsiębiorstwo musi rozpoznać potrzeby konsumenta i zaoferować we właściwym miejscu i czasie stosowny produkt oraz zachęcić potencjalnego konsumenta do dokonania zakupu. Sama atrakcyjność produktu nie wystarcza w wielu wypadkach, aby go sprzedać. Produkt gorszy może – przy skuteczniejszym oddziaływaniu na konsumenta – stać się skutecznym konkurentem dla produktu lepszego, o którego istnieniu nabywca po prostu nie wie lub nie został przekonany o walorach. Ważne jest więc stworzenie efektywnej drogi informowania rynku o zaletach produktu oferowanego przez firmę oraz systemu nakłaniania konsumentów i pośredników do jego zakupu.

Oddziaływanie przedsiębiorstwa na odbiorców wymaga stworzenia odpowiedniego systemu komunikowania się z rynkiem, którego osnową jest system promocji. W systemie tym informacje przebiegają dwukierunkowo. W jedną stronę po linii: wytwórca-pośrednik-konsument, w drugą na trasie: konsument-pośrednik-wytwórca. Powstaje w ten sposób zwrotne sprzężenie informacyjne, pozwalające odczytywać reakcje adresata informacji na kierowane do niego impulsy. Sprzężenie to sprzyja zbliżeniu produktu do konsumenta i konsumenta do produktu. Narzędziami komunikacji z rynkiem w szerokim tego słowa znaczeniu są wszystkie elementy kompozycji marketingowej (produkt, cena, kanały i formy sprzedaży, promocja), w znaczeniu ścisłym – różne sposoby bezpośredniego i pośredniego aktywizowania sprzedaży.

Aktywizacji tej przypisuje się w marketingu turystycznym szczególnie doniosłe znaczenie. Wśród rozmaitych determinant popytu turystycznego dużą rolę odgrywają bowiem czynniki psychologiczne, a zakupy są fi-nansowane z funduszu swobodnej decyzji. Turyści poddają się często panującym w środowisku psychozom, modzie przemawiającej za spędzaniem urlopów w pewnych miejscach, masowych wyjazdów weekendowych do zatłoczonych miejscowości w czasie, kiedy inne atrakcyjne obszary pozostają nie wykorzystane itp. Reklama, propaganda i inne środki informacji i zachęty mogą w tej sytuacji skutecznie przyczyniać się np. do rozładowania okresowych spiętrzeń popytu, promowania nowych możliwości podróżowania i rekreacji, oraz sterowania substytucją usług.

Do szczegółowych celów promocji zalicza się: – budzenie potrzeby poznania nowej oferty przedsiębiorstwa, – przekonywania o szczególnych walorach oferty firmy,

– podtrzymywanie popytu na produkty już znane,

– przekonywanie o potrzebie nabycia większego wolumenu produktów (np. częstsze wyjazdy, przedłużenie pobytu),

– zachęcanie do zakupów usług świadczonych w określonym czasie (np. przed sezonem, po sezonie),

– zachęcanie do zakupów usług świadczonych na określonych wa-runkach (np. czarter, grupowe wycieczki).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>