POJĘCIE KANAŁU DYSTRYBUCJI

21 marca 2014 Artykuły  No comments

Dostosowanie podaży do popytu nie kończy się na zaprojektowaniu produktu i wywołaniu popytu poprzez jego promocję oraz stosowną politykę cenową. Produkt turystyczny musi po prostu zostać efektywnie sprzedany, co wymaga zaangażowania wielu podmiotów. Ich rola nie sprowadza się jednak wyłącznie do czynności technicznych. Wszystkie instytucje zaangażowane w lokowaniu produktu na rynku muszą przyczynić się do określenia, jakie dobra i usługi oraz kiedy należy wytworzyć i jakim grupom nabywców trzeba je oferować. Pojęcie dystiybucji jest bliskoznaczne z pojęciem sprzedaży, ale obejmuje szerszy zakres czynności. Przez dystrybucję rozumie się wszelkie czynności związane z pokonywaniem czasowych i przestrzennych różnic związanych ze spożyciem i wytwarzaniem. Dystrybucja wymaga uruchomienia i ustawicznego przekształcania różnych strumieni rzeczowych (pieniądze, produkty) i informacyjnych (negocjacje, zamówienia, promocja), które przepływają od wytwórcy do nabywcy produktu turystycznego. Przepływy te tworzą skomplikowaną siatkę zależności między wytwórcami, pośrednikami i konsumentami a także różnymi osobami i instytucjami, które ułatwiają ich współdziałanie.

Jedna z zasad marketingu mówi o konieczności interesowania się wytwórcy sprawnością wszystkich wykorzystywanych kanałów dystrybucji. Jest to szczególnie istotne w turystyce, gdzie usługowy charakter produktu w zasadzie uniemożliwia oddzielenie sprzedaży od konsumpcji, a więc i przerzucenia ekonomicznego ryzyka na pośrednika, tak jak to bywa w dystrybucji dóbr materialnych. Wszelkie ogniwa w jakikolwiek sposób przyczyniające się do sprzedaży muszą w tej sytuacji być trakto wane jako przedłużenie wewnętrznej organizacji wytwórcy. Dobór kanałów sprzedaży jest szczególnie istotny, gdy firma rozpoczyna swoją działalność lub stara się wejść na nowy segment rynku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>