Pojęcie interesu publicznego

1 grudnia 2013 Artykuły  No comments

Pojęcie interesu publicznego jest pojęciem niedookreślonym, nieostrym próby jego zdefi-niowania dokonał Trybunał Konstytucyjny w uchwale z dnia 12 marca 1997 r. „za interes publiczny należy bez wątpienia uznawać korzyści uzyskiwane w wyniku realizacji przedsięwzięć służących ogółowi w zakresie zadań ciążących na administracji rządowej oraz samorządowej, realizowanych w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, związanych np. z ochroną zdrowia, oświaty, kultury, porządku publicznego”. Teza ta wielokrotnie była również podnoszona w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej .

Unieważniając postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp zamawiający ma obowiązek wskazać, o jaki interes publiczny chodzi i udowodnić, że jest on na tyle ważny

i znaczący, że bezwzględnie wymaga ograniczenia uprawnień wykonawców. Zarówno istnienie interesu publicznego, jak i jego znaczenie, a także przesłanki powodujące konieczność przedłożenia w konkretnym postępowaniu interesu publicznego nad interesem indywidualnym wykonawców, podlegać muszą weryfikacji w celu ustalenia, że w konkretnym stanie faktycznym przesłanka unieważnienia postępowania rzeczywiście zaistniała. Interesu publicznego nie można utożsamiać z interesem zamawiającego. W wyroku z dnia 25 czerwca

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>