PODSUMOWANIE

1 sierpnia 2013 Artykuły  No comments

Krajowa Izba Odwoławcza oraz Vergabekammern są organami powołanymi przepisami rangi ustawowej. Są też stałymi, niezawisłymi i jedynymi w Rzeczpospolitej Polskiej oraz Niemczech podmiotami właściwymi w pierwszej instancji do kontradyktoryjnego rozstrzygania sporów pomiędzy wykonawcami a instytucjami zamawiającymi, orzekają na podstawie przepisów prawa i w ich granicach. Orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej oraz 1/ergabekammem są prawnie wiążące, przysługuje na nie jedynie skarga do sądu, który działa w tym zakresie jak sąd drugiej instancji.

Krajową Izbę Odwoławczą oraz Vergabekammern różni liczebność składów orzekających. Jednoosobowemu orzekaniu – będącemu regułą na gruncie ustawy Prawo zamówień pub-licznych – odpowiadają istotnie krótsze, niż w przypadku Vergabekammern, terminy przewi-dziane na rozpoznanie odwołania.

W świetle prezentowanego orzecznictwa nie może budzić wątpliwości, że charakter prawny oraz status Krajowej Izby Odwoławczej są zbliżone do sądu powszechnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>