Podstawy dopuszczalnego unieważnienia postępowania

7 maja 2013 Artykuły  No comments

i prawnej podjętego rozstrzygnięcia. Podstawy dopuszczalnego unieważnienia postępowania budzą ciągle trudności w praktyce, zwłaszcza w zakresie przesłanek określonych w art. 93 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp. To właśnie kwestie interesu publicznego, a także oceny podstaw unieważnienia umowy w sprawie za-mówienia publicznego, w sytuacji gdyby doszło do jej zawarcia, najczęściej budzą wątpliwości interpretacyjne i stanowią podstawę sporów odwoławczych. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie najciekawszych przypadków dotyczących tych właśnie podstaw unieważnienia postępowania, prezentowanych w orzecznictwie.

Zgodnie treścią art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzie-lenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Z powyższego wynika, że podstawą zastosowanie tego przepisu jest łączne spełnienie trzech elementów: pierwszy – wystąpienie istotnej zmiany okoliczności, drugi – prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, trzeci – nie można było wcześniej przewidzieć zmiany okoliczności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>