Podobne regulacje

11 grudnia 2013 Artykuły  No comments

Podobne regulacje zawierają Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Pro-gramu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej2007- 2013 (zwane dalej Wytycznymi PORPW) . W rozdziale 6.2 – Podrozdziale 2 „Procedura zamówień publicznych” Wytyczne PORPW wskazują na obowiązek wydatkowania środków zgodnie z przepisami ustawy, w zakresie jej obowiązywania. W innych przypadkach Wytyczne PORPW obligują beneficjentów do wydat-kowania środków w sposób oszczędny i celowy, w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego dotyczące przetargu, z pewnymi wyjątkami.

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka są pewnym wyjątkiem, ponieważ operują tylko lakonicznym stwierdzeniem: „Wydatki kwalifikowalne muszą być zgodne z postanowieniami prawa krajowego i unijnego oraz dokonane w sposób oszczędny, to jest poniesione przy zachowaniu zasady osiągnięcia założonego efektu przy jak najniższych kosztach” (4.3 Podrozdział 3 -Warunki przejrzystości i dokumentowania wydatków kwalifikowalnych, pkt 2), jednakże w ich tekście można znaleźć wzmianki o procedurze rozeznania rynku, czy też udzielaniu zamówień publicznych (zgodnie z ustawą Pzp).

Z kolei Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapi-tał Ludzki (zwane dalej Wytycznymi POKL) , zobowiązują beneficjentów stosujących ustawę Pzp do postępowania również zgodnie z Zasadami prowadzenia postępowań o udzielenie za-mówienia publicznego finansowanych ze środków EFS, stanowiącymi załącznikdo Wytycznych POKLTe szczególne zasady podkreślają, iż w odniesieniu do postępowań przeprowadzanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej odpowiednie zastosowanie oprócz prawa krajowego mają również przepisy prawa Unii Europejskiej (m.in. dyrektywy zamówieniowe oraz orzecznictwo w tym zakresie). Natomiast podmioty, które nie stosują do swoich zamówień ustawy Pzp muszą działać w myśl zasady konkurencyjności, jednakże obowiązuje ona w przypadku zamówień o wartości przekraczającej 14 tys. euro netto . Aby ją spełnić beneficjenci muszą m.in. upublicznić zapytanie ofertowe na swojej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie, skierować zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, stosować odpowiednie terminy (przynajmniej 7 dni na złożenie oferty, liczonych od dnia otrzymania zapytania ofertowego), stosować odpowiednie kryteria oceny ofert.

Reasumując należy podkreślić, iż w przypadku zamówień nie objętych reżimem dyrektyw zamówieniowych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, efektywność wydatków pono-szonych w trakcie realizacji projektów unijnych uzależniona jest od stosowania zasad wynika-jących z prawa pierwotnego Unii Europejskiej, uregulowanych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>