Pdstawa unieważniania

15 sierpnia 2013 Artykuły  No comments

Podobnie okolicznościami uzasadniającymi unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp nie powinny być sytuacje, które mają swoje źródło w błędnych decyzjach zamawiającego podjętych w związku z prowadzonym postępowaniem, za które ponosi on odpowiedzialność, w szczególności gdy wynika to z braku dochowania należytej staranności przy przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przyczyną unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy mogą być jedynie sytuacje wynikające ze zmiany okoliczności, do których nie można zaliczyć błędów popełnionych przez zamawiającego. Obowiązkiem zamawiającego jest rzetelne przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne, co pozwolić ma na wyłonienie oferty najkorzystniejszej. W wyroku z dnia 14 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że dla możliwości powołania się na przesłankę unieważnienia postępowania, koniecznym jest udowodnienie przez zamawiającego, że wcześniej, czyli w momencie wszczęcia postępowania, nie można było przy zachowaniu należytej staranności przewidzieć, iż zmienią się okoliczności, w wyniku czego kontynuowanie postępowania i udzielenie zamówienia nie będzie leżało w interesie publicznym. Błąd osoby przygotowującej specyfikację dotyczy tego postępowania od samego początku, a zatem nie może być uznany za nową okoliczność, jaka wystąpiła w toku postępowania .

Nie jest również podstawą unieważniania postępowania fakt, że zamawiający, gdyby miał świadomość, że wykonawca zaoferuje świadczenie zgodne z SIWZ, nie chcąc odrzucać tańszej oferty, inaczej sformułowałby postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Taką argumentacją mógłby posłużyć się każdy z zamawiających zmuszonych do odrzucenia najtańszej oferty, jednak nie jest ona przewidziana przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Trzeba również mieć na uwadze interes wykonawców, którzy złożyli oferty, zwłaszcza najkorzystniejszą, aby przepis 93 ust. 1 ustawy Pzp nie stanowił narzędzia do manipulowania wynikiem postępowania . Podobnie uznała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 10 lipca 2009 r., wskazując, iż z samego faktu zaoszczędzenia szacowanych, niepewnych kwot z tytułu unieważnienia postępowania nie sposób uznać za działanie na rzecz interesu publicznego .

Za zdarzenie uzasadniające konieczność unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp może być natomiast uznana blokada, czy utrata środków płatniczych

i brak możliwości finansowania zamówienia. Ocena jednak czy rzeczywiście istnieją podstawy do unieważnienia postępowania musi być dokonana ad casum i nie w każdym przypadku unieważnienie postępowania będzie mogło zostać uznane za zasadne .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>