Efektywność szkoleń

10 lutego 2013 Artykuły  No comments

Szkolenia, przekwalifikowania i przyuczenia do zawodu dają szansę osobom bezrobotnym na uzyskanie zatrudnienia poprzez zdobycie nowych, poszukiwanych na rynku pracy umiejętności lub też podwyższenia swoich dotychczasowych kwalifikacji.

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu organizuje szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy w formach grupowych (z inicjatywy urzędu lub pracodawcy) oraz indywidualnych (na wniosek bezrobotnego). Ze względu na koszty szkolenia są organizowane wówczas, gdy istnieje wyraźnie zapotrzebowanie na zatrudnienie pracowników o określonych kwalifikacjach. Zgodnie z określonymi w ustawie kryteriami, urząd stwierdza czy szkolenie jest celowe z punktu widzenia sytuacji na lokalnym rynku pracy i czy szkolenie zapewnia bądź stwarza szansę uzyskania pracy, co jest głównym celem udzielanej pomocy.

Czytaj Dalej

Przy ocenie efektywności szkolenia

7 lutego 2013 Artykuły  No comments

W rejonach o wysokim bezrobociu, a takim jest miasto Radom, przy niewielkiej ilości ofert pracy cele określane przy organizacji kursów dotyczą z reguły samej efektywności: powrotu bezrobotnych na rynek pracy i ich aktywizacji. Skuteczność stawia się na drugim miejscu wychodząc z założenia, że wiedza uzyskana na szkoleniu może okazać się przydatna w dalszym etapie zatrudnienia. Głównie organizowane są więc takie szkolenia, po ukończeniu których uczestnicy podejmuj ą zatrudnienie zgodnie z kierunkiem szkolenia.

Czytaj Dalej

Trybunał Konstytucyjny

7 lutego 2013 Artykuły  No comments

Trybunał Konstytucyjny wywiódł, że postępowanie odwoławcze -jest pierwszą instancją me-rytorycznego rozstrzygania sporu między zamawiającym, a uprawnionym do złożenia środka ochrony prawnej. Postępowanie, które toczy się przed zespołem arbitrów uznał za postępo-wanie o charakterze jurysdykcyjnym. Trybunał Konstytucyjny wskazał, że zespół arbitrów z założenia jest podmiotem występującym w charakterze niezależnego arbitra, działającym na podstawie prawa, rozstrzygającym wyrokiem spór między stronami tego postępowania. Natomiast postępowanie, które toczy się przed Sądem Okręgowym w wyniku skargi wniesionej na wyrokzespołu arbitrów, jest postępowaniem rozstrzygającym spór w drugiej instancji, jest środkiem odwoławczym od merytorycznego rozstrzygnięcia zespołu arbitrów, realizującym prawo do zaskarżania wyroku wynikające z art. 78 Konstytucji. Trybunał Konstytucyjny uznał, że zespół arbitrów rozstrzyga spór prawny między stronami postępowania jako organ guasi-sądowy. Sąd Okręgowy jest drugą instancją – wskutek odesłania do odpowiedniego stosowania przepisów o apelacji w postępowaniu toczącym się przed Sądem Okręgowym strona ma do dyspozycji wszystkie środki proceduralne dotyczące apelacji zawarte w rozdziale I działu V księgi pierwszej k.p.c.

Czytaj Dalej

Ogłoszenie o naborze wniosków

6 lutego 2013 Artykuły  No comments

spełnieniu przez uprawnionych określonych warunków, niejako delegować na nich, w kon-kretnym zakresie, uprawnienie do wydatkowania środków publicznych. Ponadto, na w tym etapie postępowania, zasadniczą rolę, choć w nieco zmodyfikowanej formie w stosunku do Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi , odgrywa sąd administracyjny, który czuwa nad prawidłowością dokonywanych przez właściwe instytucje ocen przedkładanych im projektów. Z woli ustawodawcy, który uregulował tę kwestię wprost, sąd ten baczy, by stosowne oceny zostały przeprowadzone w sposób nienaruszający prawa, tj. zgodny z powszechnie obowiązującymi normami, możliwymi do wywiedzenia przede wszystkim z Konstytucji RP oraz z u.z.p.p.r.

Czytaj Dalej

ZORGANIZOWANIE ZAMAWIAJĄCYCH

6 lutego 2013 Artykuły  No comments

Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający. W takim przypadku za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania odpowiada kierownik zama-wiającego. Kierownik zamawiającego to osoba lub organ, który zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową, jest uprawniony do zarządzania zamawiającym, z wyłącze-niem pełnomocników ustanowionych przez zamawiającego (art. 18 oraz art. 2 pkt 3 Ustawy). Do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, kierownik zamawiającego powołuje komisję przetargową, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza, o jej powołaniu decyduje kierownik. Zamawiający może także powierzyć przy-gotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej. To powierzenie może dotyczyć zarówno przygotowania

Czytaj Dalej