Przyjmując za podstawę kwalifikacji

14 marca 2014 Artykuły  No comments

Przyjmując za podstawę kwalifikacji liczbę ogniw uczestniczących w sprzedaży, można wyróżnić kanały: – krótkie (o małej liczbie ogniw lub zgoła pozbawione pośredników) oraz

– długie (o dużej liczbie ogniw pośredniczących).

Ponieważ liczba pośredników

Ponieważ liczba pośredników w kanałach dystrybucji produktu tury-stycznego jest w porównaniu z rynkami dóbr materialnych znacznie mniejsza, w literaturze i praktyce spotyka się częściej podział na:

Czytaj Dalej

SPECJALIZACJA POŚREDNIKÓW i FORMY INTEGRACJI PIONOWEJ

13 marca 2014 Artykuły  No comments

Jak wynika z poprzednich rozważań, uczestnikami kanałów dystrybucji są różne typy przedsiębiorstw. Obok ponadnarodowych megaagencji o światowym zasięgu z powodzeniem działają niewielkie firmy rodzinne, które obsługują mniej wyszukane (a niekiedy bardzo nietypowe) potrzeby różnych środowisk.

Wielkość przedsiębiorstwa może być określona za pomocą: – 1) zasobów czynników wytwórczych (np. liczba zatrudnionych, liczba łóżek hotelowych, liczba miejsc na kempingu, liczebność miejsc konsum-pcyjnych i in.)

Czytaj Dalej

Dla konsumenta lub pośrednika

13 marca 2014 Artykuły  No comments

przypadkach nawet znaczny wzrost wolumenu sprzedaży nie musi zwiększyć dochodowości firmy. Zwiększenie skali operacji połączone z racjo-nalizowaniem administracji i marketingu może jednak przyczynić się do pewnego spadku kosztu jednostkowego, co umożliwia obniżenie cen. Sumując, o możliwości obniżenia cen poprzez wzrost sprzedaży rozstrzyga przede wszystkim skład organiczny zaangażowanego kapitału.

Czytaj Dalej

Kryterium czasu

12 marca 2014 Artykuły  No comments

Kryterium czasu bywa wykorzystywane także do różnicowania cen w ciągu tygodnia. Dlatego też w wielu krajach miejskie hotele oferują w czasie weekendu ceny niższe, natomiast nadmorskie i górskie pensjonaty

– ceny wyższe. Stosując kryterium kategorii klienta udziela się opustów, np. członkom towarzystw i klubów turystycznych, własnym pracownikom, dzieciom, studentom, emerytom i rencistom. Takie różnicowanie cen (price discri- minatioń) niekoniecznie łączy się z tzw. turystyką socjalną, ponieważ określone grapy społeczne korzystając z obiektów w czasie martwych sezonów przyczyniają się do obniżki stałych kosztów. Korzystanie z niższych cen opiera się często na podstawie długoterminowych umów.

Czytaj Dalej

Firmy pośredniczące

12 marca 2014 Artykuły  No comments

Dla wytwórcy współpraca z pośrednikami to przede wszystkim zwię-kszenie możliwości ekspansji na dodatkowe rynki. Tworzenie własnej sieci sprzedaży może być dla wytwórcy nieuzasadnione, zwłaszcza w przypadku małej skali wytwarzania i niewielkich rozmiarów lokalnego rynku. Wskazane jest wówczas powierzenie sprzedaży pośrednikowi, który prowadzi już sprzedaż innych produktów na danym obszarze. Korzystanie z sieci sprzedaży wyspecjalizowanego pośrednika, dysponującego kompleksowym rozpoznaniem popytu w różnych segmentach rynku, rozległymi kontaktami oraz rozbudowaną siecią dystrybucji w kraju i za granicą, jest więc często dla wytwórcy bardziej opłacalne.

Czytaj Dalej