Trybunał

23 lutego 2013 Artykuły  No comments

Trybunał stwierdził ponadto, że nie ma „ani prawnej, ani praktycznej możliwości „odwrócenia” zakończonych konkursów prowadzonych w ramach programów operacyjnych, gdyż przyznane na ich mocy ściśle określone środki zostały już rozdysponowane i wypłacone beneficjentom, a częściowo także wydane. Otwieranie na nowo w takiej sytuacji „skonsumowanych” procedur konkursowych i ponowna ocena wszystkich wniosków o finansowanie prowadziłaby do naruszenia konstytucyjnych praw podmiotów, które uzyskały finansowanie z programów operacyjnych i w dobrej wierze z tego finansowania skorzystały”. Zdaniem TK byłoby to dra-styczne naruszenie zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Czytaj Dalej

W konkluzji

23 lutego 2013 Artykuły  No comments

Poza wskazanymi przypadkami miarkowania kary umownej, orzecznictwo wskazuje również na dodatkową podstawę zmniejszenia wysokości kary umownej, to jest przyczynienie się wierzyciela do powstania lub zwiększenia szkody. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 stycznia 1974 r. w sprawie o sygn. akt II CR 788/73, zmniejszenie kary umownej na podstawie art. 484 § 2 KC ma miejsce w tych wypadkach, w których niewykonanie lub nie-należyte wykonanie zobowiązania nastąpiło z przyczyn obciążających dłużnika. Natomiast jeżeli do niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania doszło wskutek przyczynienia się wierzyciela, to dłużnik może żądać obniżenia kary umownej na podstawie art. 362 KC bez względu na to, czy i w jakiej części zobowiązanie wykonał.

Czytaj Dalej

Karta kandydata na szkolenie

20 lutego 2013 Artykuły  No comments

– deklaracj i osoby uprawnionej o rozpoczęciu działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia, – częstotliwości ofert w danym zawodzie składanych przez pracodawców w urzędzie pracy oraz publikowanych w środkach masowego przekazu.

Z osobą zainteresowaną szkoleniem w trybie indywidualnym (na wniosek zainteresowanego) przeprowadzana jest rozmowa podczas której otrzymuje do wypełnienia:

Czytaj Dalej

ROZSTRZYGANIE SPORÓW W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

15 lutego 2013 Artykuły  No comments

Komisja Europejska w stanowisku z 21 grudnia 2011 roku wyraziła przekonanie, że Krajowa Izba Odwoławcza jest sądem w rozumieniu art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej . Stanowisko to nie budzi zdziwienia, gdyż kształt polskiego sytemu środków ochrony prawnej nie jest ewenementem w ustawodawstwie europejskim. W porządkach prawnych państw – członków Unii Europejskiej – można odnaleźć podobne regulacje instytucjonalne i

Czytaj Dalej

Bezrobotni długookresowi

12 lutego 2013 Artykuły  No comments

Pozostałe działania pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego są podobne a nasilenie ich działań uzależnione jest od potrzeb lokalnych rynków pracy.

W związku z tym, że w grupie bezrobotnych przeważają coraz częściej bezrobotni długookresowi (tzn. pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy),

należy zharmonizować działania pośredników i doradcy zawodowego. Wymarzoną sytuacją byłaby też możliwość dołączenia do tej grupy psychologa.

Czytaj Dalej