SYSTEMY DYSTRYBUCJI POŚREDNIEJ

23 marca 2014 Artykuły  No comments

Możliwości rozwojowe dystrybucji bezpośredniej są ograniczone z dwóch podstawowych powodów: po pierwsze – dla wielu wytwórców sprzedaż produktu poprzez własny aparat jest nieefektywna, po drugie – dla wielu turystów wygodniejszy jest zakup u pośrednika niż u wytwórcy. Użyteczność pośrednika w kanale sprzedaży zależy więc od zapotrzebowania ogniwa lub ogniw, które go wyprzedzają, i ogniwa lub ogniw, które po nim następują.

Czytaj Dalej

Reklama radiowa

22 marca 2014 Artykuły  No comments

Reklama radiowa może mieć różny zasięg odbioru, poczynając od krajowego a kończąc na miejskim. Pozwala to na planowanie akcji re-klamowych stosownie do potrzeb promocji i możliwości finansowych. W reklamie radiowej, niezależnie od treści anonsu, istotne są: czas emisji i wkomponowanie ogłoszenia we właściwy program, ponieważ potencjalni klienci słuchają różnych audycji o rozmaitych porach dnia. Radio nadaje bardzo różne programy (lokalne i krajowe dzienniki, muzykę młodzieżową, magazyny turystyczne, informacje dla biznesmenów, rolników itd.), co stwarza możliwość łatwego dotarcia do różnych segmentów turystycznego rynku. Ogłoszenia radiowe są nadto relatywnie tanie i można je w każdej chwili „przekazać na antenę”.

Czytaj Dalej

22 marca 2014 Artykuły  No comments

W badaniach marketingowych w turystyce nie stosuje się odrębnych metod i technik gromadzenia, przetwarzania i analizowania informacji. Co więcej, metody i techniki badań marketingowych powstały na gruncie innych dyscyplin naukowych (ekonomii, statystyki, socjologii, psychologii, prawa, informatyki) i zaadaptowane zostały na potrzeby marketingu.

Nie znaczy to jednak, iż pewne obszary i techniki badań nad sferą usług nie mają – w porównaniu z rynkami dóbr materialnych – nieco innego charakteru. Wynikają one z cech usług, a zwłaszcza jednoczesności ich wytwarzania i konsumpcji oraz pokrywania wydatków na turystykę z funduszu swobodnej decyzji. Można wskazać na przewagę analiz krót-kookresowych nad średnio- i długookresowymi, istotne znaczenie określenia zmian popytu oraz warunków jego kształtowania w okresach in- frakrótkich i krótkich, rolę studiów odnoszących się do rynków lokalnych i zagranicznych, szczególną rolę badań nad koniunkturalnymi przyczynami wahań popytu turystycznego, mniejszy zakres badań nad wprowadzaniem na rynek nowych produktów, węższy zakres badań nad kanałami dystrybucji. Odmienne rozłożenie akcentów, jeśli chodzi o tematykę badań, powoduje też mniejsze możliwości stosowania niektórych metod i technik. Dotyczy to np. rynkowych testów, stosowanych w marketingu dóbr konsumpcyjnych do badań nad rozwojem i wprowadzaniem nowych produktów na rynek .

Czytaj Dalej

POJĘCIE KANAŁU DYSTRYBUCJI

21 marca 2014 Artykuły  No comments

Dostosowanie podaży do popytu nie kończy się na zaprojektowaniu produktu i wywołaniu popytu poprzez jego promocję oraz stosowną politykę cenową. Produkt turystyczny musi po prostu zostać efektywnie sprzedany, co wymaga zaangażowania wielu podmiotów. Ich rola nie sprowadza się jednak wyłącznie do czynności technicznych. Wszystkie instytucje zaangażowane w lokowaniu produktu na rynku muszą przyczynić się do określenia, jakie dobra i usługi oraz kiedy należy wytworzyć i jakim grupom nabywców trzeba je oferować. Pojęcie dystiybucji jest bliskoznaczne z pojęciem sprzedaży, ale obejmuje szerszy zakres czynności. Przez dystrybucję rozumie się wszelkie czynności związane z pokonywaniem czasowych i przestrzennych różnic związanych ze spożyciem i wytwarzaniem. Dystrybucja wymaga uruchomienia i ustawicznego przekształcania różnych strumieni rzeczowych (pieniądze, produkty) i informacyjnych (negocjacje, zamówienia, promocja), które przepływają od wytwórcy do nabywcy produktu turystycznego. Przepływy te tworzą skomplikowaną siatkę zależności między wytwórcami, pośrednikami i konsumentami a także różnymi osobami i instytucjami, które ułatwiają ich współdziałanie.

Czytaj Dalej

Badania przyczynowe

19 marca 2014 Artykuły  No comments

Badania przyczynowe zmierzają do ujawnienia powodów i źródeł pojawiania się pewnych zjawisk. Ich przykładami mogą być badania przyczyn spadku zainteresowania turystów pewnymi ośrodkami, następstw zmiany kursów walut dla ruchu turystycznego, wpływu cen na rozmiary sprzedaży itp. Badania te prowadzi się przede wszystkim na podstawie źródeł pierwotnych.

Jak wynika z powyższego, badania marketingowe mogą dawać rozmaite odpowiedzi na pytania: „co?”, „w jakim stopniu?” i „dlaczego?”. Obok badań, w których poszukuje się odpowiedzi na pytania „ile?”, „w jakim stopniu?” czy „w jakich proporcjach?”, prowadzi się także badania (np. badania motywacyjne), w których próbuje się stwierdzać, dlaczego tak a nie inaczej zachowują się poszczególne podmioty rynku, a przede wszystkim sami turyści. Jak z tego wynika, badania marketingowe można też podzielić na ilościowe lub jakościowe. Podejście jakościowe wynika

Czytaj Dalej