Charakterystyczną cechą dystrybucji

25 marca 2014 Artykuły  No comments

Charakterystyczną cechą dystrybucji produktu turystycznego jest zwykle brak przekazywania tytułu własności. Agencja turystyczna, która na podstawie stosownej umowy pośredniczy w sprzedaży miejsc hotelowych, nie kupuje ich na własność, lecz występuje na rynku jako przedstawiciel wytwórcy, pobierający prowizję od zrealizowanej sprzedaży. Takimi agentami wytwórców usług są także kioski i stoiska oferujące bilety autobusowe, czy bilety wstępu na różne imprezy rozrywkowe. Ponieważ pośredniczący w sprzedaży usług turystycznych nie nabywają ich na własność, nie ponoszą tym samym ryzyka nie trafionych zakupów. Nie dotyczy to oczywiście rzeczowych składników produktu.

Czytaj Dalej

WPŁYW CYKLU ŻYCIA PRODUKTU NA POZSOW1 CEN

24 marca 2014 Artykuły  No comments

Konieczność prowadzenia elastycznej polityki cen wiąże się bardzo ściśle z cyklem życia produktu. Produkty o krótkim cyklu życia lub niepowtarzalne (np. wycieczki na mistrzostwa sportowe, festiwale sztuki) trzeba sprzedawać drożej. Wyższe ceny muszą mieć także usługi sezonowe, wymagające całorocznego utrzymywania bazy materialnej. Sezonowe zróżnicowanie ceny w turystyce jest jednak przede wszystkim następstwem reakcji na zjawiska przyrodnicze, które wywołują nasilenie i spadki popytu.

Czytaj Dalej

Przedsiębiorstwa obsługujące turystów

24 marca 2014 Artykuły  No comments

Przedsiębiorstwa obsługujące turystów przyjmują różne profile asor-tymentowe, co wiąże się z ich zasobami kapitałowymi. Wśród wielkich firm daje się zauważyć silną tendencję do poszerzania zakresu specjalizacji. Jest to pochodna kompleksowości popytu turystycznego i ewolucji koncepcji zysku. Odchodzenie od koncepcji „zysku branżowego” (uzyskiwanego ze sprzedaży poszczególnych usług) na rzecz „zysku globalnego”, przy zróżnicowanej stopie zysku, osiąganego w różnych branżach w warunkach rozmaitej koniunktury, pozwala maksymalizować jego łączną masę. Rozszerzając profil swojej działalności, przedsiębiorstwa zwiększają zdolność strategicznego manewru i ograniczają ryzyko związane z wąską specjalizacją. Dzięki globalnej wizji można z większą skutecznością prowadzić walkę konkurencyjną niż angażując środki w jakiś jeden jedyny sektor.

Czytaj Dalej

Do wąskiej grupy odbiorców stosuje się

23 marca 2014 Artykuły  No comments

Do wąskiej grupy odbiorców stosuje się także tzw. reklamę dwustopniową, polegającą na wykorzystywaniu tzw. liderów społecznej opinii. Chodzi o osoby, które z racji swoich cech osobistych, przywódczych zdolności bądź pełnionych funkcji mogą wywierać istotny wpływ na poglądy określonych środowisk. Takimi liderami mogą być znani podróżnicy, działacze turystyczni, a także osoby zajmujące eksponowane funkcje w życiu społecznym i gospodarczym. Zwracając się do nich, nadawca reklamy może oczekiwać, iż odnośne informacje zostaną z odpowiednio inspirującym komentarzem przekazane środowisku.

Czytaj Dalej

Agencje uniwersalne

23 marca 2014 Artykuły  No comments

Agencje uniwersalne (generał agencies) nazywane też agencjami o pełnych funkcjach (full-service agencies) oferują wszelkie rodzaje usług transportowych (pociąg, samolot, autobus, rent-car, statek) oraz wszystkie rodzaje zakwaterowania wraz z usługami towarzyszącymi. Organizują rozmaite rodzaje wycieczek począwszy od zwiedzania muzeów a kończąc na polowaniach na egzotyczne zwierzęta. W krajach gospodarczo rozwiniętych ok. 60 potencjału agencji angażują imprezy związane ze spędzaniem wolnego czasu, ok. 40% z podróżami służbowymi. Oferując produkt, uwzględnia się także różne możliwości finansowe nabywców.

Czytaj Dalej