P0DM80TY ROZPOZNAJĄCE ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

11 maja 2013 Artykuły  No comments

System odwoławczy obu państw wykazuje istotne podobieństwa – przewiduje etap procedury odwoławczej oraz etap kontroli sądowej.

Na gruncie prawa polskiego zgodnie z art. 172 ust. 1 Pzp Krajowa Izba Odwoławcza jest właś-ciwa dla rozpoznawania odwołań wniesionych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 180 ust. 1 Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Zakres przedmiotowy możliwości kwestionowania zachowań zamawiającego w postępowaniach, których wartość przekracza kwoty określone w prawodawstwie wspólnotowym, jest nieograniczony przepisem prawa, a jedynie warunkowany możliwością przypisania takim zachowaniom znamion czynności lub zaniechania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (arg. z art. 180 ust. 1, arg. a contrarioz art. 180 ust. 2 Pzp). Na orze-czenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby lub miejsca zamieszkania za-mawiającego stosownie do art. 198a ust. 1 oraz art. 198b ust. 1 Pzp. Od wyroku sądu okręgo-wego lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie stronom i uczestnikom nie przysługuje skarga kasacyjna.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>