Orzecznictwo

25 grudnia 2013 Artykuły  One comment

Orzecznictwo wielokrotnie wypowiadało się na temat przedłużania terminu związania ofertą w kontekście przedłużenia terminu (ważności) wadium. Pewną dyskusyjną kwestię stanowiło tutaj zastosowanie przez ustawodawcę w art. 85 ust. 4 ustawy pojęcia: „jednoczesne przedłużenie”. W jednym z orzeczeń Izby rozstrzygana była kwestia zakresu rozumienia tego pojęcia. Izba oceniała spór pomiędzy odwołującym się wykonawcą, a zamawiającym co do

tego, czy obie czynności – przedłużenie terminu związania ofertą i przedłużenie ważności wadium – powinny być dokonane łącznie. W ocenie Izby, dla wypełnienia wymogu „jedno- czesności” obu wskazanych czynności wystarczające jest, jeśli czynności te zostaną dokonane przed upływem terminu związania ofertą, tak, aby zachowana była ciągłość zabezpieczenia oferty wadium w całym okresie związania wykonawcy złożoną ofertą. Czynności te – w ocenie Izby – nie musiały być zatem dokonane w jednym czasie (łącznie), ale w takim czasie, aby wymogi: związania ofertą oraz zabezpieczenia oferty ważnym wadium, były spełnione jed-nocześnie i w sposób nieprzerwany. Wykonawca musi dokonać stosownego przedłużenia, może to jednak uczynić w różnych datach. Istotne jest jednak, aby były to daty następujące odpowiednio przed upływem terminu związania ofertą dla czynności przedłużenia terminu związania ofertą i przed upływem ważności wadium dla czynności wydłużenia terminu ważności wadium lub wniesienia nowego wadium na wydłużony okres związania ofertą. Podobne stanowisko w sprawie zaprezentował także Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z dnia

-17 marca 2010 r. (sygn. akt: III Ca 177/10), oddalającym skargę na wyrok Izby z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie o sygn. akt: KIO/UZP 1678/09.

One comment to Orzecznictwo

  • piotras  says:

    Bardzo dobry art i blog! Wreszcie jakies konkrety a nie ogolniki jak na wiki 🙂

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>