Ogłoszenie o naborze wniosków

6 lutego 2013 Artykuły  No comments

spełnieniu przez uprawnionych określonych warunków, niejako delegować na nich, w kon-kretnym zakresie, uprawnienie do wydatkowania środków publicznych. Ponadto, na w tym etapie postępowania, zasadniczą rolę, choć w nieco zmodyfikowanej formie w stosunku do Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi , odgrywa sąd administracyjny, który czuwa nad prawidłowością dokonywanych przez właściwe instytucje ocen przedkładanych im projektów. Z woli ustawodawcy, który uregulował tę kwestię wprost, sąd ten baczy, by stosowne oceny zostały przeprowadzone w sposób nienaruszający prawa, tj. zgodny z powszechnie obowiązującymi normami, możliwymi do wywiedzenia przede wszystkim z Konstytucji RP oraz z u.z.p.p.r.

Wydaje się również, iż brak jest przeszkód, aby do trybu konkursowego przyznawania środków europejskich zastosować konstrukcję zaproponowaną przez R. Szostaka dla procedury konkursowej w ustawie Prawo zamówień publicznych (art. 110 – 127 Pzp), a polegającą na sprzężeniu jednostronnego stosunku przyrzeczenia z porozumieniem wielostronnym (umową) wyznaczającym warunki, przebieg konkursu, które nie mieszczą się w strukturze jednostronnej czynności prawnej.

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie, takjak ma to miejsce w publicznym ogło-szeniu o konkursie w prawie zamówień publicznych, wszczyna postępowanie w relacjach zewnętrznych, stając się źródłem obowiązku przyrzekającego – IOK. By móc wziąć udział w konkursie przyszły beneficjent musi złożyć wniosek o dofinansowanie projektu, co stanowi element źródła umownego stosunku proceduralnego, instrumentalnego względem podstawowego stosunku wynikającego z jednostronnego przyrzeczenia administracyjnego, wyznaczonego akceptowanymi przez przystępujących do postępowania warunkami konkursu. Postępowanie konkursowe rozwija się na podstawie wielostronnego porozumienia regulującego prawa i obowiązki stron w toku konkursu. W początkowej fazie oceny projektu możliwe jest niedopuszczenie zainteresowanego do konkursu, jeżeli uchybia on deklarowanym regułom postępowania, gdyż takiego jego zachowania nie można pogodzić z całkowitą akceptacją warunków, niezbędną dla zawiązania porozumienia konkursowego. Potem wniosek o dofinansowanie może zostać zdyskwalifikowany, gdyż nie odpowiada wiążąco uzgodnionym wymaganiom. Każdy z pretendentów do miana beneficjentów środków europejskich znajduje się w takiej samej sytuacji prawnej. Chroniąc swoje interesy, może żądać od organu administracji przestrzegania deklarowanych warunków procedury, w tym sprawiedliwego rozstrzygnięcia konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu wiąże jednakowo wszystkich uczestników (wielostronne skutki prawne). Ma jednak tylko charakter wstępny, zapewnia bowiem wyłonienie kandydatów do udzielenia dofinansowania, którzy następnie mogą żądać zawarcia umów o dofinansowanie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>