Odrębną grupę reklamowych nośników tworzą różnego rodzaju ogło-szenia.

4 lutego 2014 Artykuły  No comments

Gazety i magazyny

Gazety i magazyny są głównymi nośnikami reklamowymi. W krajach rozwiniętych koszty reklamy prasowej stanowią w turystyce ok. 50% ogółu wydatków reklamowych. Wielkie firmy działające na rynkach krajowych i międzynarodowych reklamują się w gazetach i periodykach o ogromnym zasięgu. Dotyczy to zwłaszcza linii lotniczych, łańcuchów hotelowych (np. Marriot, Novotel, Holiday Inn), megaagencji (np. Thomas Cook, American Express) oraz firm wypożyczających samochody (np. Hertz, Avis). Szeroko wykorzystuje się dzienniki („The Sunday Times”, „New York Herald”, „The Guardian”) i magazyny (np. „Newsweek”, „Time”, „Ogoniok”) o zasięgu ponadnarodowym, gdzie ogłoszenia są niesłychanie kosztowne. Klientami prasy lokalnej są firmy turystyczne działające na niewielkim obszarze.

W porównaniu z innymi nośnikami reklamy dzienniki i magazyny o charakterze ogólnym mają wyraźne zalety i wady. Do ich zalet należą:

– duża częstotliwość publikacji,

– szeroki odbiór z powodu dużej liczby czytelników,

– relatywnie niskie koszty, które maleją wraz ze zmniejszeniem zasięgu kolportażu,

– dobre „pokrycie” informacją określonego obszaru,

– duża szybkość przekazu informacji (ogłoszenie może być przekazane redakcji w przeddzień oddania numeru do druku, co pozwala na komunikowanie o możliwościach i zmianach),

– możliwość wprowadzania „pomostów reklamowych” umożliwiają-cych szybkie reakcje konsumentów (np. dziennik może obok ogłoszenia umieszczać kupony do wycięcia, wysyłane do zainteresowanych z prośbą

Wady reklamy

Do wad ogłoszeń reklamy prasowej zalicza się natomiast: – „krótkie życie” (gazetę zwykle wyrzuca się po przeczytaniu), – brak zainteresowania większości czytelników treścią ogłoszenia,

– zagubienie reklamy turystycznej w nawale innych reklam,

– niską jakość obrazu wizualnego, który w reklamie turystycznej pełni ważną rolę z powodu konieczności precyzyjnego posługiwania się kolorem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>