Niedoprecyzowanie charakteru prawnego umowy

2 marca 2013 Artykuły  No comments

Dodatkowymi argumentami za przyjęciem charakteru cywilnoprawnego umowy o dofinan-sowanie jest z pewnością przywoływany przez R. Szostaka brak regulacji prawnej umów administracyjnych w polskich porządku prawnym, co usprawiedliwiałoby poniekąd niedo- określenie konstrukcji umowy o dofinansowanie w u.z.p.p.r. poprzez zdawkowe określenie „umowa” a także niejasność celu, jakiemu miałaby służyć w tym przypadku rezygnacja z au-tonomii woli i równorzędności stron.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż umowa o dofinansowanie projektu jest, podobnie jak ma to miejsce przy umowie o zamówienie publiczne, umową cywilnoprawną choć za-wieraną po przeprowadzeniu odpowiednich procedur pomiędzy podmiotami publicznymi bądź pomiędzy podmiotem publicznym a niepublicznym. Procedura konkursowa ubiegania się o dofinansowanie, choć nasycona cechami władczymi, mająca w związku z tym zdecydowanie administracyjny charakter, zmierza w efekcie do nawiązania stosunku prawnego

o charakterze cywilnoprawnym. Niedoprecyzowanie charakteru prawnego umowy o dofinansowanie kosztów realizacji projektu w praktyce stosunkowo często skutkuje chybionym zaskarżeniem czynności instytucji zarządzających związanych z wadliwym wykonywaniem umowy o dofinansowanie projektu do sądu administracyjnego albo z nieprawidłowo sformułowanym żądaniem pozwu do sądu powszechnego. Stąd nasuwa się postulat ustawowego dookreślenia charakteru prawnego tejże umowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>