KWALIFIKACJA ADMINISTRACYJNA SPRAWY

13 października 2013 Artykuły  No comments

Podstawowe znaczenie ma tu określenie charakteru sprawy o udzielnie zamówienia pub-licznego w postępowaniu odwoławczym. Z całą pewnością nie jest to sprawa cywilna w ro-zumieniu art. 1 k.p.c., gdyż udzielanie zamówień publicznych nie zostało objęte kryterium formalnym. Bo do „innych spraw” w rozumieniu art. 1 k.p.c. zalicza się te, które nie należą do spraw cywilnych według kryterium materialnego, ale zostały zgodnie z kryterium formalnym za takowe uznane na mocy ustaw szczególnych. Tymczasem o takim wyraźnym uznaniu nie może wtedy być mowy, nawet w kontekście odesłania zawartego w art. 185 ust. 7 i art. 197 ust. 1 Pzp Kluczową rolę odgrywa analiza art. 185 ust. 7 Pzp, ponieważ dopuszcza on stosowanie w postępowaniu odwoławczym odpowiednio przepisów k.p.c. o sądzie polubownym (arbitrażowym), gdy samo Pzp nie stanowi inaczej. Jednak należy uznać, że p.z.p i wydane na podstawie art. 198 ust.1 Pzp rozporządzenie wykonawcze regulują w tym aspekcie całość postępowania odwoławczego, dlatego odesłanie do przepisów k.p.c. o sądzie polubownym ma w przeważającej mierze charakter bezprzedmiotowy . Tak naprawdę stanowi to niezbyt udaną reminiscencję poprzedniego stanu prawnego i rozpoznawania odwołania przez zespół trzech arbitrów wyznaczanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>