Krajowa Izba Odwoławcza

21 listopada 2013 Artykuły  No comments

W piśmiennictwie dotyczącym niemieckiego systemu zamówień publicznych wskazuje się również, że niezależność orzecznicza oznacza niedopuszczalność wydawania jakichkolwiek wskazówek lub wytycznych członkom Vergabekammern – zarówno co do rozstrzygnięć w danym postępowaniu, jak również wskazówek ogólnych – co do wykładni przepisów-przez Prezesa Urzędu Antymonopolowego na szczeblu federacji {der Präsident des Bundeskartel- lamts) lub inny podmiot na szczeblu kraju związkowego. Niedopuszczalny jest również jakikolwiek wpływ przewodniczącego na ławników. Niezależność przy orzekaniu dotyczy na równych prawach rozstrzygnięcia merytorycznego oraz kwestii proceduralnych, które wynikły przy orzekaniu . Pogląd ten jest szczególnie istotny z uwagi na ustawowe z mocy § 106 ust. 1 usytuowanie Vergabekammern przy Urzędzie Antymonopolowym (Bundeskartellamt).

Krajowa Izba Odwoławcza jest w systemie zamówień publicznych samodzielnym podmiotem – ustawa nowelizująca z dnia 2 grudnia 2009 roku zniosła usytuowanie Izby przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.

Różnica między prezentowanymi porządkami prawnymi co do usytuowania \/eragabekam- mern i Krajowej Izby Odwoławczej przy organie administracji nie jest doniosła. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wykonuje bowiem wobec członków Izby czynności z zakresu prawa pracy stosownie do art. 173 ust. 4 z d. 2 Pzp. Izba nie posiada własnego budżetu, a jej obsługę techniczno organizacyjną zapewnia Urząd Zamówień Publicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>