KONTREFEKTYWNOŚĆ WYDATKÓW A ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

21 maja 2013 Artykuły  No comments

Niestety, system zamówień publicznych w Polsce cechuje się także pewnymi działaniami wpływającymi negatywnie na efektywność wydatków ponoszonych w trakcie realizacji pro-jektów unijnych. Można wręcz powiedzieć, że zamówienia publiczne stanowią wręcz pewną słabość realizacji projektów współfinansowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej. Trudno ocenić, kto tak naprawdę ponosi za to odpowiedzialność: zamawiający, wykonawcy, czy też ustawodawca.

Poczynając od zamawiających, wydaje się, że podstawowym problemem jest ich nastawienie na osiąganie jak największych oszczędności poprzez zamówienia publiczne. Stąd też powszechna dominacja kryterium cenowego przy ocenie ofert. Jak wskazują jednak trafnie J. Sadowy oraz B. Lublińska-Kasprzak: „nie we wszystkich postępowaniach użycie jedynego kryterium ceny zabezpiecza w wystarczający sposób interes zamawiającego w uzyskaniu świadczenia optymalnego z uwagi na jakość i wydatkowane środki finansowe. Użycie tego kryterium, w szczególności w odniesieniu do zakupu świadczeń niestandardowych, umożliwia składanie przez wykonawców ofert wprawdzie tańszych w momencie zakupu, ale gorszej jakości, zawierających przestarzałe technologie, powodujących na przyszłość powstawanie dodatkowych wydatków. W takich przypadkach, oferta wybierana wyłącznie w oparciu

o kryterium cenowe jest wprawdzie najtańszą z punktu widzenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego wykonawcy, ale z reguły nie jest dla zamawiającego ekonomicznie opłacalna w odniesieniu do eksploatacji nabywanego dobra. Aby wybór przy udzielaniu takich zamówień był efektywny i dotyczył oferty rzeczywiście wdanych okolicznościach najkorzystniejszej, najbardziej użytecznej oraz o odpowiedniej jakości, niezbędne jest dostosowanie kryteriów oceny ofert do charakteru zamówienia i użycie przy ocenie ofert innego miernika niż wyłącznie cenowy” . Nie sposób nie zgodzić się z tym stanowiskiem. Co więcej, trzeba przyznać, że praktyka realizacji projektów unijnych w Polsce, w szczególności zaś niektórych projektów infrastrukturalnych pokazała, że kryterium najniższej ceny zawodzi nawet w przypadku zamówień, których przedmiotem nie są wcale zakupy niestandardowe. Natomiast kwestię wykorzystania jedynie kryterium cenowego przy zamówieniach na budowę dróg należy roz-patrywać już w kategoriach totalnej pomyłki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>