KONTRADYKTORYJNY CHARAKTER PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ

23 lipca 2013 Artykuły  No comments

Oba porządki prawne łączy charakter procedury. Postępowanie zarówno przed Krajową Izbą Odwoławczą, jak i przed 1/ergabekammern ma charakter ustny i jest postępowaniem spornym.

Zgodnie z art. 189 ust. 5 Pzp Izba rozpoznaje odwołanie na jawnej rozprawie. Rozprawę po-przedza etap posiedzenia niejawnego lub prowadzonego z udziałem stron i pełnomocników, na którym Izba zobowiązana jest dokonać niezbędnych czynności formalnoprawnych i sprawdzających. Zakończenie procedury odwoławczej bez przeprowadzenia rozprawy ma miejsce w sytuacji, gdy skierowanie odwołania na rozprawę jest niedopuszczalne z uwagi na zaistnienie przesłanek odrzucenia odwołania wskazanych w art. 189 ust. 2 Pzp lub gdy spór między stronami wygasł – zamawiający uwzględnił zarzuty odwołania w całości w sytuacji określonej w art. 186 ust. 2 Pzp lub odwołujący cofnął odwołanie zgodnie z uprawnieniem przyznanym mu w art. 187 ust. 8 Pzp. Na rozprawie strony nie tylko prezentują swoje stano-wiska w sprawie. Art. 190 ust. 1 przyznaje im inicjatywę dowodową. Należy też dostrzec, że z mocy art. 192 ust. 7 Pzp Izba rozpoznaje wyłącznie zarzuty podniesione w odwołaniu. Usta-wodawca wyłączył możliwość działania Krajowej Izby Odwoławczej z urzędu.

Na gruncie ustawodawstwa niemieckiego regułami są jawność i ustność procedury. Niemiecka procedura odwoławcza również przewiduje etap sprawdzenia odwołania. § 110 ust. 1 zd. 1 GWB nakazuje Vergabekammer ocenę wniosku co do tego, czy jest on oczywiście niedo-puszczalny lub nieuzasadniony. W razie braku stwierdzenia tych okoliczności Vergabekam- mer zobowiązana jest do wysłuchania stanowisk stron, przeprowadzenia ustnej rozprawy. Odstąpić od procedury ustnej można co do zasady wtedy, gdy sprawa nie zawiera znaczących problemów faktycznych i prawnych, a rozstrzygana kwestia nie ma istotnego znaczenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>