KONSTRUKCJA PRAWNA KONKURSU

4 października 2013 Artykuły  No comments

Zasadnicza konstrukcja konkursu o przyznanie dofinansowania opiera się na przyrzeczeniu organu administracji publicznej polegającym na złożeniu przez organ publicznego oświad-czenia, w którym zobowiązuje się on do udzielenia dofinansowania projektu podmiotowi/ podmiotom, które zostały wyłonione w toku procedury konkursowej. Problemów nastręcza natomiast próba klasyfikacji rzeczonego oświadczenia bądźjako cywilnoprawnego przyrzeczenia publicznego bądźjako przyrzeczenia administracyjnego.

Zgodnie z art. 919 Kodeksu cywilnego , kto przez ogłoszenie publiczne przyrzekł nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności, obowiązany jest przyrzeczenia dotrzymać Świadczeniem, które zobowiązuje się spełnić składający przyrzeczenie publiczne, jest nagroda. Komentowany przepis nie ogranicza zakresu tego pojęcia. W związku z tym nagrodą może być każda korzyść majątkowa, nie tylko występująca w formie pieniężnej (nagroda pieniężna), ale także w formie niepieniężnej (w szczególności tzw. nagroda rzeczowa). Niekiedy stosowane są również nagrody honorowe (niemajątkowe lub o czysto symbolicznej wartości) Zobowiązanie przyrzekającego polega na daniu nagrody „za wykonanie oznaczonej czynności”. W przy-rzeczeniu publicznym powinna być zatem wyraźnie oznaczona czynność, której wykonanie uprawnia do otrzymania nagrody. Czynnością taką może być w zasadzie każde zachowanie się człowieka dozwolone przez porządek prawny i zasady współżycia społecznego. Najczęściej chodzić będzie o zachowanie człowieka zakończone określonym rezultatem. Przedmiotem przyrzeczenia publicznego może być jednak również samo zachowanie się człowieka z pominięciem jego rezultatu, a nawet działanie polegające na zaniechaniu .

Funkcja przyrzeczenia publicznego polega na zachęceniu jak największej liczby osób do pod-jęcia określonego zachowania się, na którym zależy przyrzekającemu. Z kolei przyrzeczenie nagrody konkursowej wyzwala współzawodnictwo między osobami, które dla nagrody decydują się wziąć udział w organizowanym konkursie. Tym samym przyrzeczenie publiczne może być wykorzystane do pobudzania rozwoju nauki, sztuki, techniki i innych dziedzin, sprzyjając powstawaniu dzieł możliwie najlepszych .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>