Konieczność ustalenia kryteriów wyboru projektów

1 listopada 2013 Artykuły  No comments

lOKwdniu ogłoszenia konkursu zamieszcza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub regio-nalnym informację o konkursie, zawierającą co najmniej rodzaj projektów podlegających do-finansowaniu, rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowaniu, kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów oraz wskazanie adresu strony internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie o konkursie (art. 29 ust. 3 u.z.p.p.r.).

Do czasu zawarcia wszystkich umów o dofinansowanie projektu z beneficjentami wyłonionymi w konkursie lub w wyniku rozpatrzenia środków odwoławczych przewidzianych w ustawie, instytucja ogłaszająca konkurs nie może spowodować pogorszenia zasad konkursu, warunków realizacji projektu oraz nakładać na podmioty ubiegające się o dofinansowanie dodatkowych obowiązków. Zasada ta nie ma zastosowania do przypadków, gdy konieczność zmiany wynika ze zobowiązań międzynarodowych lub przepisów innych ustaw.

Konieczność ustalenia kryteriów wyboru projektów, z góry w warunkach konkursu, zapobiega wyborowi dowolnemu. Są to mierniki wartościujące wybrane właściwości projektów, powinny być obiektywne lub co najmniej zobiektywizowane. Merytorycznie powinny być związane bezpośrednio z celami programu, w ramach którego środki europejskie będą przydzielane. Niedopuszczalne jest posłużenie się nazwą kryterium, która budziłaby językowe trudności czy to przez posłużenie się niejednoznacznymi, skrótowymi lub obcojęzycznymi czy sprzecznymi znaczeniowo terminami. Utrudniłoby to odczytanie istoty tego kryterium i skutkowałoby niebezpieczeństwem, że oceniane byłyby dane przedmiotowo różne .

Doniosłe znaczenie proceduralne mają też podmiotowe warunki uczestnictwa w konkursie, polegające na wskazaniu rodzaju podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie. Ten warunek, podobnie jak wskazanie rodzaju projektów podlegających dofinansowaniu, w oczywisty sposób wiąże się także z celem realizacji danego programu.

Na wnioskodawcy zgłaszającym do konkursu własny projekt o dofinansowanie ciąży obowiązek uważnego zapoznania się z priorytetami konkretnego programu operacyjnego, z przyjętym przez instytucję zarządzającą systemem realizacji strategii rozwoju, a następnie z dokumentacją konkursową i na nim też spoczywa obowiązek starannego i odpowiadającego założeniom danego programu operacyjnego przygotowania dokumentacji konkursowej. Szczególne znaczenie ma przygotowanie wniosku z uwzględnieniem znanych wnioskodawcy kryteriów oceny wszystkich zgłoszonych do konkursu projektów. Podawane we wniosku dane, niezależnie od tego czy służą one ocenie formalnej czy merytorycznej, muszą tworzyć zbiór informacji, których wymaga gospodarz konkursu w celu dokonania oceny według przyjętych kryteriów .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>