Klamra spinająca problemy

10 listopada 2013 Artykuły  No comments

Klamrą spinającą problemy zamawiających i wykonawców są liczne kontrole prowadzone na projektach unijnych. Nie chodzi oczywiście o twierdzenie, że są one niepotrzebne. Wydaje się jednak, że ostatnio zbyt dużo instytucji kontroluje zamówienia publiczne. Zupełnie zro-zumiałym jest, gdy taką kontrolę prowadzi Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Niestety, oprócz UZP zamawiający musza również stawić czoła Urzędom Kontroli Skarbowej, Regional-nym Izbom Obrachunkowym, instytucjom pośredniczącym i zarządzającym. Wyniki tych kon-troli często diametralnie różnią się od siebie – organy w sposób zupełnie dowolny zdają się interpretować przepisy ustawy, co z kolei podważa zasadę pewności prawa, zarówno wśród zamawiających – beneficjentów, jak też wykonawców. Postulat o przesunięciu całości kontroli zamówień publicznych w ręce Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, nawet kosztem rozbudowania struktur UZP, jest jednak, niestety, nierealny do zrealizowania.

Konkludując powyższe rozważania należy stwierdzić, iż prawo zamówień publicznych zawiera w sobie instrumenty gwarantujące, a przynajmniej wpływające pozytywnie na efektywność wydatkowania środków, nie tylko przy realizacji projektów unijnych, ale generalnie. Trzeba jedynie wprowadzić dość istotne zmiany w funkcjonowaniu całości systemu zamówień pub-licznych, chociażby w drodze utrwalania pewnych dobrych praktyk, m.in.: podnoszenia świa-domości prawnej zamawiających w zakresie możliwości stosowania trybów negocjacyjnych, dialogu technicznego oraz wielokryteriowej oceny ofert podnoszenia wiedzy instytucji kon-trolujących zamówienia publiczne, a przede wszystkim propagowanie zmiany postrzegania zamówień publicznych, niejako instrumentu gwarantującego tylko oszczędność wydatkowanych środków, ale przede wszystkim instrumentu zabezpieczającego efektywność tych wydatków. Innymi słowy mówiąc, nie należy traktować zamówień publicznych jako instrumentarium zapewniającego doraźne oszczędności tu i teraz, lecz wykorzystywać zamówienia publiczne do uzyskiwania najlepszych rozwiązań na lata.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>