Jak wskazuje ustawodawca

13 maja 2013 Artykuły  No comments

Jak wskazuje ustawodawca, przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która przed-stawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu za-mówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący – ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego (art. 2 pkt 5 ustawy). Doprecyzowanie kwestii najkorzystniejszej oferty zawarte zostało w przepisie art. 91 ustawy, zgodnie z którym zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie przyjętych przez siebie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (ust. 1), którymi mogą być cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia (ust. 2). Ustawa nie zawiera zamkniętego katalogu innych kryteriów, poza ceną, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Warto jednak mieć na uwadze, że, co do zasady, kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności, ekonomicznej, technicznej

i finansowej (art. 91 ust. 3 ustawy), co jest konsekwencją przyjęcia, że etap kwalifikacji pod-miotowej wykonawcy oraz etap oceny jego oferty to dwie oddzielne procedury, czy też fazy postępowania przetargowego .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>