Izby

20 lipca 2013 Artykuły  No comments

Zgodnie z art. 189 ust. 1 Pzp Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego dorę-czenia Prezesowi Izby. Regułą wynikającą z art. 196 ust. 1 Pzp jest ogłoszenie orzeczenia w dniu zamknięcia rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron. Wyjątkiem wskazanym w art. 196 ust. 2 Pzp jest możliwość odroczenia terminu ogłoszenia orzeczenia do 5 dni w sprawie szczególnie zawiłej. Orzeczenia kończące postępowanie odwoławcze są uzasadnianie z urzędu. Przepis ustawy nie wskazuje terminu na sporządzenie uzasadnienia po zamknięciu rozprawy lub posiedzenia. Natomiast art. 196 ust. 5 Pzp ustala termin 3 dni – liczony od dnia ogłoszenia orze- czenia-na przesłanie orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Uwzględniając omawiane przepisy rozpoznanie odwołania i sporządzenie uzasadnienia powinno nastąpić najpóźniej w terminie 23 dni od dnia doręczenia odwołania Prezesowi Izby. W doktrynie i orzecznictwie podnosi się jednogłośnie, że termin rozpoznania odwołania ma charakter instrukcyjny. W praktyce Krajowa Izba Odwoławcza dokłada starań, by termin ten był dotrzymywany.

Przepisy § 113 GWB przyznają 1/ergabekammem 5-tygodniowy termin na wydanie orzeczenia i sporządzenie uzasadnienia rozstrzygnięcia, które następuje obligatoryjnie. Termin ten może być przedłużony w drodze wyjątku na kolejne dwa tygodnie w razie szczególnych trudności faktycznych lub prawnych. O przedłużeniu terminu przewodniczący powiadamia strony na piśmie. Przedłużeniu terminu wymaga pisemnego uzasadnienia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>