Istotna zmiana okoliczności

9 sierpnia 2013 Artykuły  No comments

W orzecznictwie przyjmuje się, że przepis ten może dotyczyć sytuacji, gdy na skutek nadzwy-czajnych okoliczności zaistniałych w trakcie postępowania, czy już po wyborze oferty naj-korzystniejszej, lub po wynegocjowaniu warunków umowy, wykonanie zamówienia będzie

niecelowe lub np. wiązać się będzie z wyrządzeniem szkody w mieniu publicznym. Przepis może mieć zatem zastosowanie tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

istotna zmiana okoliczności. Istotna zmiana okoliczności to kategoria obiektywna, ściśle powiązana z przedmiotem i termi-nem wykonania zadania objętego postępowaniem o zamówienie publiczne, która w określo-nych warunkach powoduje, iż dalsze kontynuowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego narusza interes publiczny, któremu miało służyć to postępowanie . Istotną zmianą okoliczności może być np. zaprzestanie działalności i likwidacja zamawiającego w trak-cie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji, w której nowo powstały podmiot nie jest następcą prawnym dotychczasowego. W takim przypadku dalsze prowadzenie postępowania i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego może nie leżeć w interesie publicznym, wyrażającym się w gospodarnym i efektywnym wydatkowaniu środków publicznych .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>