IOK

11 marca 2013 Artykuły  No comments

Niezasadne wydaje się uzależnienie charakteru prawnego przyrzeczenia dokonanego przez IOK w ogłoszeniu o konkursie od konstrukcji stosunku finalnego wykreowanego decyzją ad-ministracyjną bądź umową o dofinansowanie kosztów realizacji projektu . W pierwszej ko-lejności należy zauważyć, iż możliwe jest zawarcie przez organ administracji umowy, w tym

o charakterze cywilnoprawnym, z podmiotem, wobec którego organ zobowiązał się wcześniej przyrzeczeniem administracyjnym do określonego działania/zaniechania. W polskim systemie prawa administracyjnego znane są podobne rodzajowo przypadki, w których tryb administracyjny i cywilny występują obok siebie, chociażby sprawy dotyczące zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy . Ponadto, teoretycznie, w ramach tego samego postępowania konkursowego dofinansowanie projektu przydzielane może być raz w drodze umowy cywilnoprawnej, a raz w drodze porozumienia administracyjnego (w odniesieniu do beneficjentów będących jednostkami państwowymi – 206 ust. 5 u.f.p.), w związku z czym uzależnianie charakteru prawnego przyrzeczenia konkursowego od konstrukcji stosunku finalnego w tym konkretnym przypadku spowoduje kolizję dwóch koncepcji w ramach jednego przyrzeczenia konkursowego. Również nieuprawnione wydaje się uzależnianie charakteru jednostronnej czynności prawnej od innego stosunku prawnego, nawet sprzężonego z tą czynnością.

Wydaje się, iż złożenie przez organ administracji przyrzeczenia konkursowego kreuje mimo wszystko stosunek o charakterze publicznoprawnym. Procedura konkursowa ma zdecydowanie władczy charakter. Normy kompetencyjne, uprawniające do jej przeprowadzenia wynikają z u.z.p.p.r., a uszczegóławiane są w przepisach programów operacyjnych i po części w regulaminach konkursowych . Należy wskazać, iż występuje nierówność stron powstałego stosunku, tj. przyrzekającego i uprawnionych. Wynika to z tego, iż organ administracji będący IOK nie występuje tu w sferze dominium, ale imperium. Zobowiązuje się bowiem, po

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>