INSTYTUCJA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

23 grudnia 2013 Artykuły  One comment

Termin związania ofertą to nic innego jak określony czas, przez który wykonawca zobowiązuje się wobec podmiotu zamawiającego do wykonania zamówienia publicznego, a wcześniej do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach i zasadach określonych w treści swojej oferty.

Termin ten ma znaczenie dla czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu. Przeciwne podejście do tej instytucji wskazywałoby na nieracjonalność ustawodawcy, który w polskiej ustawie regulującej udzielanie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, przewidział stosowne, szczególne regulacje prawne dotyczące tej instytucji. Po-dobne stanowisko wyraziła w tej kwestii Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale z dnia 5 lipca 2010 r. (sygn. akt: KIO/KD 46/10), rozstrzygającej zastrzeżenia zamawiającego od wyników kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz w wyroku z dnia 28 grudnia 2010 r. (sygn. akt: KIO 2678/10), gdzie wskazywano m.in., że wybór oferty najkorzystniejszej nie może na-stąpić w stosunku do oferty, co do której upłynął termin związania ofertą.

Wiele mylących opinii pojawiło się w doktrynie co do terminu związania ofertą po ogłoszeniu w 2010 r. przez Trybunał Konstytucyjny postanowienia w sprawie skargi konstytucyjnej złożonej przez jednego z wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne, a dotyczącej zgodności art. 94 ust. 1 w związku z art. 181 ust. 1 i art. 182 ust. 2 pkt 3 lit. a i b ustawy Prawo zamówień publicznych w brzmieniu obowiązującym według publikatora: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm, z art. 2, art. 32, art. 77, art. 78 i art. 176 ust. 1 Konstytucji Rzeczy-pospolitej Polskiej . Chodziło w tym przypadku o regulacje ustawy Prawo zamówień pub-licznych odnoszące się do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie związania ofertą w kontekście regulacji odnoszących się do zawieszenia terminu związania ofertą w przypadku wniesienia środka ochrony prawnej. Złożona przez wykonawcę skarga konstytucyjna odnosiła się do brzmienia art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, sprzed nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych w 2007 r. i w 2008 r. Postano

One comment to INSTYTUCJA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

  • lysol  says:

    A czy moze on wypadac w dzien wolny od pracy?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>