Idea wprowadzenia instytucji

19 kwietnia 2013 Artykuły  No comments

Idea wprowadzenia instytucji podwykonawcy ma doprowadzić do realizację treści za-wartych w pkt. 32 preambuły dyrektywy 2004/18/WE, gdzie wprost określa się ją jako jeden celów reżimu prawnego udzielania zamówień publicznych. Instytucja ta ma zachęcić małych

i średnich przedsiębiorców do przynajmniej pośredniego ich udziału w tym rynku publicznym. Podmioty te w wielu wypadkach nie mogłyby samodzielnie uzyskać statusu wykonawcy, ale instytucja podwykonawstwa pozwala im na udział w realizacji zamówień publicznych, a tym samym na aktywizację tego sektora przedsiębiorców. Udział podwykonawców pozwala pod-miotom, które bez podwykonawców nigdy nie złożyłyby ofert, na ich złożenie, co niejako au-tomatycznie powoduje zwiększenie konkurencji na rynku wykonawców.

Zauważyć jednak należy, że przepisy Ustawy nie regulują w istocie pozycji podwykonawcy zarówno w procedurze uzyskiwania, jak i wykonywania zamówień publicznych. Przedmiotem ich zainteresowania jest wykonawca. Stąd też podwykonawca pośrednio jedynie uczestniczy w tym procesie, a jego pozycja i rzeczywista rola zależy od woli wykonawcy i warunków jakie podwykonawca z nim wynegocjuje w wiążącej ich umowie. Sytuacja ta formalnie sprzyja reali-zacji kodeksowej zasady swobody umów . Wszakże praktyka, związana chociażby z realizacją autostrad przed turniejem EURO 2012 (wykonawcy nie płacili podwykonawcom za wykonane usług, pomimo że sami zapłatę otrzymali) dowodzi, że pewna regulacja publicznoprawna dotycząca relacji, wykonawca podwykonawca jaka zachodzi w ramach realizacji związanych z wykonywaniem zamówień publicznych, może okazać się niezbędna (np. prawo zamawiającego do zatrzymywania części środków przeznaczonych na wypłatę dla podwykonawców).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>