FUNKCJE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ASPEKCIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UE

14 maja 2013 Artykuły  No comments

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej zamówienia publiczne pełnią rolę polegającą na stwo-rzeniu wykonawcom zagranicznym i krajowym równych szans funkcjonowania na rynku zamówień publicznych. Prawo zamówień publicznych zwiększa i stymuluje konkurencję mię-dzy przedsiębiorcami, co z kolei sprzyja rozwojowi rynku i gospodarki, a także przeciwdziała wykorzystywaniu pozycji monopolistycznej. Konkurencja powoduje, że na rynku zamówień publicznych znajdują się produkty wysokiej jakości o optymalnie niskiej cenie. Prawo za-mówień publicznych stoi również na straży przestrzegania uczciwej konkurencji. Czynności wykonywane przez zamawiającego podczas przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego nie mogą naruszać uczciwej konkurencji. Zamawiający nie może więc ograniczyć uczciwej konkurencji oraz ma także obowiązek dokonania oceny czy nie naruszają jej wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Gdy złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji zamawiający ma obowiązek odrzucić ją z postępowania. Zasada równego traktowania oraz uczciwej konkurencji ma szczególne znaczenie przy wykorzystywaniu środków unijnych, zwiększa ona bowiem krąg potencjalnych wykonawców, którzy mogą na niedyskryminacyjnych zasadach realnie konkurować o realizację kontraktu finansowanego z pieniędzy unijnych, co z kolei pozytywnie wpływa na efekty ekonomiczne uzyskiwane z przyznanych Polsce środków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>