FUNKCJE ZAMÓWIEŃ POBOCZNYCH W ŚWIETLE WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH

15 czerwca 2013 Artykuły  No comments

Historia polskiego systemu zamówień publicznych sięga okresu międzywojennego. System oparty na uregulowaniach prawnych zaczął kształtować się po uzyskaniu niepodległości. Sy-tuacja państwa wymagała wówczas podjęcia działań, które zmierzałyby do jak najszybszej odbudowy i scalenia kraju. Jednym z takich działań było stworzenie systemu zlecania zamó-wień publicznych, które stanowiły jeden ze stymulatorów i katalizatorów rozwoju gospodarki orazjednocześnie, dzięki którym można było kształtować rozwój państwa. W tym okresie była to nadrzędna rola zamówień publicznych. Dostrzeżono wówczas, że wykorzystując funkcję zamówień publicznych można wpływać na rozwój gospodarki.

Celem poniższego opracowania jest analiza wybranych funkcji zamówień publicznych w kon-tekście projektów realizowanych z funduszy unijnych. Opracowanie to należy traktować jedynie jako szkic zagadnienia, ogólny wstęp do rozważań nad poruszoną problematyką. W opracowaniu główny nacisk położono na przedstawienie wybranych funkcji, których realizacja powinna być szczególnie istotna przy efektywnej alokacji środków finansowych otrzymywanych z Unii Europejskiej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>