EFEKTYWNOŚĆ WYDATKÓW A ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

17 czerwca 2013 Artykuły  No comments

Prawo zamówień publicznych per se zawiera dużą ilość instytucji gwarantujących efektywność wydatków w projektach unijnych. Jest to naturalną konsekwencją podstawowego celu, któremu służy ta regulacja, a którym jest, jak słusznie wskazuje H. Nowicki, „racjonalizowanie wydatków publicznych z wykorzystaniem procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych” . Na gruncie prawa Unii Europejskiej należy w tym miejscu wspomnieć opinię

rzecznika generalnego w sprawie C-19/00 SIAĆ Construction. W wyroku z dnia 18 października 2001 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, iż celem koordynacji na szczeblu UE procedur udzielania zamówień publicznych jest zniesienie barier w swobodnym przepływie usług i towarów, a w konsekwencji ochrona interesów tych przedsiębiorców pochodzących z państw członkowskich UE, którzy chcą oferować swoje towary lub usługi zamawiającym z in-nych państw członkowskich . Rzecznik Generalny Jacobs stwierdził natomiast, że: „głównym celem regulacji procedur udzielania zamówień publicznych jest zagwarantowanie, by środki publiczne były wydatkowane w sposób uczciwy i efektywny, na podstawie poważnej oceny, bez faworyzowania kogokolwiek czy udzielania zamówień na zasadzie „coś za coś” (quid pro quo) czy to ze względów politycznych, czy finansowych” . Można więc przyjąć, że owa racjo-nalizacja wydatkowania środków publicznych, o której wspominał H. Nowicki, sprowadza się do wydatkowania ich w sposób uczciwy i efektywny, a realizuje się w procedurze przetargowej, gdzie zamawiający udziela zamówienia publicznego z zachowaniem podstawowych zasad systemu zamówień publicznych, wybierając najkorzystniejszą, w jego ocenie, ofertę. Innymi słowy mówiąc: wydatkowanie środków będzie efektywne w drodze zamówień publicznych wtedy, gdy zamawiający rzeczywiście wybierze najkorzystniejszą ofertę, zakładając oczywiście legalność jego działań. Wydatku poniesionego w konsekwencji przeprowadzenia procedury przetargowej niezgodnie z przepisami prawa nie można bowiem uznać za efektywnego.

Pojęcie najkorzystniejszej oferty równieżjest konsekwencją przyjęcia supozycji o efektywności wydatków (wydatkowania środków publicznych) poprzez zamówienia publiczne. W mojej oce-nie, to właśnie wybór najkorzystniejszej oferty, oparty o odpowiednio sformułowane kryteria oceny ofert, jest podstawową instytucją zapewniającą efektywność wydatkowania środków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>