Efektywność staży

5 czerwca 2013 Artykuły  No comments

Od 1995 roku oferta w zakresie aktywizacji zawodowej absolwentów rozszerzona została o możliwość kierowania absolwentów do odbycia stażu u pracodawcy w celu nabycia praktycznych umiejętności do wykonywania pracy w danym zawodzie lub na stanowisku. Jest to forma, która cieszy się największym zainteresowaniem wśród pracodawców. Absolwent w okresie odbywania stażu otrzymuje stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Pracodawca w okresie trwania umowy o staż ma możliwość poznania absolwenta i jego umiejętności jako potencjalnego kandydata do pracy. Jest to bardzo ważna informacja dla pracodawcy.

Umowy o odbywanie stażu zawierane są głównie na 6 miesięcy w zawodach: sprzedawcy, pracownika administracyjno-biurowego, referenta w księgowości, sekretarki itp.

Efektywność zatrudnienia po zakończeniu programu stażu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sierpcu nie jest niska i wynosi od 50% do 61%, co zostało osiągnięte poprzez zapewnienie pracodawcy, że absolwent po odbyciu stażu zostanie zatrudniony na dalszy okres. Pracodawcy starają wywiązać się z podjętych zobowiązań. Łącznie w okresie pięciu lat z tej formy skorzystało 400 absolwentów. Obecnie zainteresowanie stażami jest duże, jednak ze względu na ograniczone środki FP mogą z nich skorzystać jedynie nieliczni absolwenci.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>