Efektywność robót publicznych

4 maja 2013 Artykuły  No comments

Organizatorami robót publicznych w naszym powiecie są przede wszystkim samorządy lokalne oraz instytucje działające na rzecz sportu, kultury i ochrony zdrowia. Zatrudniając bezrobotnych w ramach robót publicznych, instytucje te najczęściej wykonują remonty dróg, chodników, budują i remontują szkoły podstawowe, gimnazja, boiska szkolne, remizy

strażackie, szpitale, ścieżki zdrowia w parkach oraz wykonują proste prace porządkowe. Zadania te są ujęte do wykonania w planach gmin. Do robót publicznych kierowani sąprzede wszystkim mężczyźni długotrwale bezrobotni z wykształceniem podstawowym lub zawodowym nie posiadający prawa do zasiłku. Roboty publiczne są organizowane najczęściej na okres od 1 do 5 miesięcy i aktywizują bezrobotnych krótkotrwale i czasowo. Są bardzo drogą formą aktywizującą bezrobotnych, gdyż po robotach publicznych tylko sporadycznie uzyskuje się zatrudnienie na stale. Niemniej jednak bardzo wiele osób ubiega się o skierowanie do tych prac, gdyż jest to często jedyna możliwość podjęcia zatrudnienia w miejscu zamieszkania. Powiatowa Rada Zatrudnienia traktuje te prace jako ważne, gdyż wykonywane na rzecz gminy służą wszystkim mieszkańcom i jednocześnie dajązatrudnienie kilkudziesięciu osobom, które nie mają żadnych szans na znalezienie innej pracy. Osoby te przestają być na ten czas klientami ośrodków pomocy społecznej.

W okresie pięciu ostatnich lat do pracy w ramach robót publicznych skierowano 890 bezrobotnych. Najwięcej w porównaniu z innymi formami. Organizacja robót publicznych jest formą najbardziej obciążającą Fundusz Pracy a jednocześnie najmniej efektywną i z tego względu należałoby z niej zrezygnować. Średni koszt zatrudnienia jednego bezrobotnego po robotach publicznych w okresie ostatnich trzech lat wyniósł 60.441 zł. Jest to niewspółmiernie dużo w porównaniu z innymi aktywnymi formami. Jednakże biorąc pod uwagę wysoką stopę bezrobocia i dużą degradację społeczną ludności, roboty są kontynuowane choć w dużo mniejszym zakresie niż przed laty.

Najwyższy wskaźnik efektywności zatrudnienia odnotowaliśmy w 1996 r. – 31,5%, najniższy w 1998 r. – 6,7%. Dla porównania efektywność robót publicznych w woj. mazowieckim wynosiła w 1999 r. – 11,6%, natomiast w 2000 – 12%.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>