Druga instytucja

6 maja 2013 Artykuły  No comments

Drugą instytucją w prawie zamówień publicznych, która może pozytywnie wpłynąć na efek-tywność wydatkowania środków, jest odpowiedni wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia. Należy przyjąć, iż nie zawsze wybór jednego z trybów podstawowych, do których ustawa zalicza przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony (art. 10 ust. 1 ustawy), pozwoli zamawiającemu na takie poprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, które zagwarantuje mu efektywność dokonywanych wydatków. Podstawowym problemem, jak wynika z kontroli zamówień udzielanych w realizacji projektów unijnych, jest bowiem opis przedmiotu zamówienia. W przypadku przetargu nieograniczonego oraz ograniczonego, obowiązek jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia ciąży na zama-wiających, którzy bardzo często popełniają błędy związane z opisywaniem przedmiotu zamó-wienia przez wskazywanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, w sytuacjach, gdy nie jest to podyktowane specyfiką zamówienia, a zamawiający może opisać przedmiot za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, bądź też poprzez nieprawidłowe określanie równoważności wskazanych rozwiązań.

Tymczasem zastosowanie trybów negocjacyjnych może pozwolić zamawiającemu na uzyskanie lepszych efektów, chociażby w kontekście prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia. Dlatego też Unii Europejskiej podkreśla się coraz bardziej konieczność szerszego stosowania trybów negocjacyjnych . Przykładowo, dialog konkurencyjny daje zamawiającemu możliwość określenia, w trakcie negocjacji z wykonawcami, zarówno przedmiotu zamówienia publicznego, jak i uwarunkowań prawnych i finansowych planowanego przedsięwzięcia . Należy jednak pamiętać, że zastosowanie innych trybów niż tryby podstawowe stanowi wyjątek od zasady prymatu przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego i może odbywać się jedynie w przypadkach określonych w ustawie (art. 10 ust. 2 ustawy) . Natomiast stosowanie trybów podstawowych jest praktycznie nieograniczone.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>