Doktryna

16 czerwca 2013 Artykuły  No comments

cyfikacji terminie związania ofertą powinna to zabezpieczenie przewidywać. Problem jest szczególnie istotny, jeśli wykonawca korzysta z możliwości złożenia wadium w formie doku-mentu – gwarancji ubezpieczeniowej czy bankowej. W takiej sytuacji, w przypadku niewłaś-ciwego obliczenia początku biegu terminu związania ofertą i przyjęcia zasad obowiązujących w tym zakresie w Kodeksie cywilnym, wykonawca może także niewłaściwie obliczyć termin związania ofertą – 30,60 lub 90-dniowy i tym samym nie objąć tym terminem dnia otwarcia ofert. Powyższe będzie takiego wykonawcę dyskwalifikowało z udziału w postępowaniu.

Nader istotne znaczenie w praktyce prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ma także ustalenie zakończenia biegu terminu związania ofertą. Termin ten, jako termin oznaczony w dniach, stosownie do art. 111 § 2 Kodeksu cywilnego, kończy się z upływem ostatniego dnia ustalonego terminu. Oznacza to, że termin ten kończy swój bieg z upływem czasu, na który został ustalony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (30,60 lub 90 dni) lub po upływie okresu, na jaki nastąpiło przedłużenie tego terminu w trybie przewidzianym w art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Problematyczną była w orzecznictwie kwestia sposobu liczenia terminu związania ofertą, jeśli jego upływ przypadał na dzień ustawowo wolny od pracy . W doktrynie pojawiało się stanowisko, wedle którego reguła przewidziana w art. 115 Kodeksu cywilnego, który przewi-duje, że jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin ten upływa dnia następnego – ma także zastosowanie do upływu terminu związania ofertą . Z poglądem tym polemizuje orzecznictwo tak Krajowej Izby Od-woławczej, jak i sądów okręgowych właściwych w sprawach skarg na orzeczenia Izby. W jed-nym z wyroków Izby (wyrok z dnia 15 grudnia 2009 r. sygn. akt: KIO/UZP 1659/09) wskazuje się, żeart. 115 Kodeksu cywilnego do upływu terminu związania ofertą nie będzie miał zasto-sowania. Izba podkreśliła tam, że przywołany przepis Kodeksu cywilnego ma zastosowanie w sytuacji, w której na dzień wolny od pracy przypada koniec terminu do wykonania jakiejś czynności, jeśli natomiast koniec terminu nie wiąże się z dokonaniem określonej czynności, przepis ten nie będzie miał zastosowania. W ocenie Izby upływ terminu związania ofertą nie wiąże się z obowiązkiem dokonania jakiejkolwiek czynności, zatem nie ma powodów, aby termin ten przedłużać do dnia następnego, jeśli termin ten upływa w dzień ustawowo wolny od pracy . Stanowisko to znajduje swoje potwierdzenie także w orzecznictwie sądów po-wszechnych. Przykładowo należy tutaj wskazać na wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 30 stycznia 2007 r. (sygn. akt: XIX Ga 3/07).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>